Poland

To nie mrozy podnoszą ceny prądu

Ceny energii elektrycznej s¹ podwy¿szane przez kartel pañstwowych firm dominuj¹cych w sektorze wytwarzania i dystrybucji pr¹du – pisze w polemice ekonomista.

W „Rzeczpospolitej" z 22 stycznia 2021 r. ukaza³ siê tekst, z którego tytu³u dowiadujemy siê, ¿e oto „Fala mrozów podnosi ceny pr¹du". Oczywiœcie, to nie mrozy podnosz¹ ceny pr¹du, lecz zarz¹dy kartelu pañstwowych firm dominuj¹cych w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej (w skrócie elektroenergetyka), dzia³aj¹cych w „porozumieniu" z pañstwowym urzêdem regulacyjnym.

Powszechnie s¹dzi siê, ¿e podwy¿ki cen pr¹du s¹ niezbêdne dla zapewnienia stosownej rentownoœci sektorowi elektroenergetyki. Innym sugerowanym uzasadnieniem tych podwy¿ek jest deficytowa sytuacja górnictwa wêglowego, g³ównego dostarczyciela surowca dla elektroenergetyki.

Wielokroæ dowodzi³em ju¿, ¿e rentownoœæ elektroenergetyki jest „ekstraordynaryjnie" wysoka („Rzeczpospolita" z 25 paŸdziernika 2019 r. i 24 listopada 2020 r. oraz „Dziennik Gazeta Prawna" z 13 stycznia 2021 r.) – nawet przyjmuj¹c, ¿e elektrownie p³ac¹ za wêgiel krajowy du¿o wiêcej ni¿ za wêgiel importowany. Co wiêcej, nawet gdyby – z jakichœ wzglêdów – elektroenergetyka czu³a siê zobowi¹zana do pokrywania strat krajowego górnictwa wêglowego, to i tak op³ywa³aby ona w dziesi¹tki miliardów z³otych zysku netto!

Fakt ten ilustruje wykres obok.

Autor jest emerytowanym pracownikiem Wiedeñskiego Instytutu Miêdzynarodowych Porównañ Gospodarczych

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before