Poland

To może być rok rekordów na warszawskiej giełdzie

Trzy lata temu WIG ustanowi³ historyczne maksimum. Ma szansê zaatakowaæ ten szczyt, ale czynników ryzyka nie brakuje.

Od listopada 2020 r. WIG zyska³ niemal 30 proc., ale nie brak g³osów, ¿e potencja³ do zwy¿ki siê nie wyczerpa³. Rok 2021 mo¿e byæ rekordowy pod wzglêdem nap³ywów do funduszy inwestycyjnych, a szczepionka powinna pozwoliæ gospodarkom na odbicie.

– W odró¿nieniu od poprzednich lat 2021 r. jawi siê jako potencjalnie jeden z lepszych okresów dla krajowych spó³ek – mówi Emil £obodziñski, doradca inwestycyjny BM PKO BP. Wtóruje mu Micha³ Krajczewski, kierownik zespo³u doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Bank Polska. – Oczekujemy, ¿e 2021 r. bêdzie okresem o¿ywienia gospodarczego wspieranego przez historycznie niskie stopy procentowe i programy stymulacji koniunktury przez politykê fiskaln¹ – mówi Krajczewski.

Do grona optymistów nale¿y te¿ Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Zak³ada, ¿e krajowe akcje mog¹ przynieœæ w tym roku dwucyfrowe stopy zwrotu. Nie brak jednak g³osów, ¿e pobicie rekordu sprzed trzech lat jest realne, ale nie w tym cyklu.

– W tym roku dojdzie do zakoñczenia hossy na rynku, który wejdzie w fazê znacznej korekty. Po wzroœcie inflacji i byæ mo¿e stóp procentowych rynki kapita³owe przestan¹ byæ ju¿ tak atrakcyjne – uwa¿a Marcin Materna, szef dzia³u analiz Millennium DM.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation