Poland

"To Kaczyński z Przyłębską wyprowadzili ludzi na ulice"

Agnieszka dziemianowicz-B¹k

rp.pl

Rewizyty w koœcio³ach wynikaj¹ z faktu, ¿e Koœció³ katolicki przez lata wchodzi³ do domu kobietom, decydowa³ za nie, mówi³ im, jak maj¹ ¿yæ i zagl¹da³ pod ko³drê - mówi³a w "Graffiti" w Polsat News pos³anka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-B¹k.

Pos³anka Lewicy komentowa³a protesty, które trwaj¹ w ca³ym kraju po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. TK uzna³ , ¿e przepisy uznaj¹ce przes³ankê embriopatologiczn¹ za wskazanie do legalnego przerwania ci¹¿y s¹ niezgodne z konstytucj¹.

Podczas protestów w wielu miastach przeciwnicy tej decyzji swoje pogl¹dy demonstrowali w koœcio³ach, na ich fasadach pojawi³y siê napisy z ¿¹daniami dopuszczenia aborcji.

Dziemianowicz-B¹k zapewni³a, ¿e nie popiera niszczenia œwi¹tyñ i szanuje wiernych, ale "wy¿ej ni¿ mienie, drzwi biur poselskich czy koœcio³a stawia ¿ycie kobiet, ich zdrowie i bezpieczeñstwo".

- Popieram ten gniew. Elewacjê mo¿na wyczyœciæ, a krzywdy i cierpienia kobiet nie da siê cofn¹æ - mówi³a.

Pos³anka mówi³a, ¿e trwaj¹ce od czwartku demonstracje nie dotycz¹ wy³¹cznie wyroku TK, ale te¿ sposobu, w jaki rz¹dz¹ca Zjednoczona Prawica uprawia politykê - nie dopuszczaj¹c do dyskusji.

W wyniku takiej taktyki PiS unikn¹³ debaty w Sejmie, w którym ma wiêkszoœæ i móg³by t¹ drog¹ przeforsowaæ zmianê w przepisach, a decyzj¹ w sprawie zniszczenia"kompromisu aborcyjnego" obarczy³ pos³uszny sobie Trybuna³ Konstytucyjny.

- W efekcie mamy dzisiaj do czynienia z sytuacj¹, ¿e szpitale, które mia³y ju¿ umówione pacjentki na zabieg przerwania ci¹¿y ze wzglêdu na letaln¹ wadê p³odu, musz¹ je wypisywaæ, odwo³ywaæ zabiegi w obawie, ¿e bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹ - mówi³a pos³anka.

Oceni³a te¿, ¿e propozycja Porozumienia, która zak³ada wypracowanie przepisów dopuszczaj¹cych usuniêcie ci¹¿y z powodów wad letalnych, chroni¹ce p³ody z zespo³em Downa, nie ³agodzi sytuacji, bo albo stoi siê po stronie tych, którzy chc¹ odbieraæ kobietom mo¿liwoœæ decydowania o swoim zdrowiu i ¿yciu albo stoi siê po stronie kobiet".

Dziemianowicz-B¹k uwa¿a, ¿e Sejm "natychmiast" powinien przyj¹æ "ustawê ratunkow¹", której projekt z³o¿y³a Lewica, która zak³ada zniesienie kary wobec lekarza przeprowadzaj¹cego aborcjê. .

Jest te¿ zdania, ¿e referendum na temat warunków aborcji jest w Polsce niepotrzebne, bo ponad po³owa Polek i Polaków chce z³agodzenia przepisów.

- To nie jest tak, ¿e kobiety wychodz¹c na ulicê nie maj¹ nic lepszego do roboty. To Jaros³aw Kaczyñski, razem z Juli¹ Przy³êbsk¹, w warunkach pandemii zdecydowali, ¿eby wyprowadziæ ludzi na ulicê. To wielka nieodpowiedzialnoœæ - oceni³a.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result