Poland

To już oficjalne. Koreańskie lotnisko doradzi CPK

Incheon

Bloomberg

Podczas zdalnej konferencji internetowej Polska i Korea podpisa³y dzisiaj dwa porozumienia gospodarcze: o wspó³pracy w rozwoju infrastruktury transportowej, oraz o doradztwie strategicznym seulskiego lotniska Incheon dla Centralnego Portu Lotniczego.

Ten drugi dokument by³ formalnoœci¹, bo pracownicy Incheonu ju¿ weszli w sk³ad zintegrowanego zespo³u, w sk³ad którego wchodz¹ pracownicy CPK i doradcy zewnêtrzni przygotowuj¹cego budowê najwiêkszego wêz³a komunikacyjnego w Polsce, którego centralnym punktem ma byæ Lotnisko Solidarnoœæ. Kontrakt zosta³ zawarty na trzy lata i obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Koszt tej wspó³pracy to 3,5 mln euro netto.

Porozumienie miêdzyrz¹dowe podpisali Marcin Hora³a, wiceminister infrastruktury i pe³nomocnik rz¹du ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Hora³a oraz po³udniowokoreañski minister ziemi, infrastruktury i transportu Byeon Chang-heum. Dokument o doradztwie strategicznym, prezes CPK, Miko³aj Wild oraz Kim Kyung-wook, nowego prezesa spó³ki IIAC zarz¹dzaj¹cej lotniskiem Incheon. Zdalnie po³¹czy³ siê z konferencj¹ premier Mateusz Morawiecki – To prze³omowy moment dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisanie wspó³pracy z koreañskim lotniskiem Incheon wprowadza projekt CPK w zupe³nie nowy etap realizacji. To tak¿e krok w stronê tak bardzo przez wszystkich wyczekiwanego odbicia gospodarczego. Otwieramy zupe³nie nowy rozdzia³ w historii polskiej modernizacji – powiedzia³.

Wspó³praca miêdzyrz¹dowa ma dotyczyæ nie tylko lotnictwa, ale i transportu kolejowego, budowy dróg, zagospodarowania przestrzennego. —Mam nadziejê, ¿e wokó³ pañstwowego portu powstan¹ tak¿e mo¿liwoœci inwestycyjne dla firm z kapita³em prywatnym. Koreañscy biznesmeni bêd¹ tym z pewnoœci¹ zainteresowani - mówi³ minister Byeon Chang-heum. A prezes Incheonu, który zapowiedzia³ swój przyjazd do Polski „kiedy to tylko bêdzie mo¿liwe" uwa¿a, ¿e lotnisko w Baranowie ma szansê staæ siê centralnym portem przesiadkowym dla Europy Œrodkowej i Wschodniej. — Nasz¹ ambicj¹ jest, ¿e Port Solidarnoœæ znalaz³ siê wœród 10 najlepszych lotnisk na œwiecie — zapowiedzia³. Port, którym zarz¹dza spó³ka IIAC w rankingu Skytrax, czyli w ocenach pasa¿erów jest na 4. miejscu najlepszych portów na œwiecie.

Pierwszym elementem wspó³pracy miêdzy CPK i Incheonem jest ju¿ przygotowany przez Koreañczyków raport otwieraj¹cy. Zawiera on szczegó³owy opis kluczowych doœwiadczeñ nabytych przez Incheon w ci¹gu 20-letniej praktyki, stanowi¹cych punkt odniesienia przy realizacji master planu CPK. Chodzi o zarz¹dzanie operacyjne portem, integracja lotniska z kolej¹, przygotowywanie kolejnych etapów realizacji, rozwój Airport City, podejœcie do innowacji i zarz¹dzanie ryzykiem.

Incheon to g³ówne miêdzynarodowe lotnisko Korei Po³udniowej. Zosta³o otwarte w 2001 r., a decyzja o jego budowie zapad³a po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w zwi¹zku z niewystarczaj¹c¹ przepustowoœci¹ lotniska Gimpo, którego jednak nie zamkniêto po uruchomieniu Incheonu, chocia¿ wczeœniej by³y takie zapowiedzi.

Nowy seulski port lotniczy by³ budowany etapami, tak jak jest to planowane w przypadku Lotniska Solidarnoœæ. W fazie pierwszej powsta³y dwie równoleg³e drogi startowe (po 3 750 m d³ugoœci ka¿da), a port mia³ przepustowoœæ 30 mln pasa¿erów i 1,7 mln ton cargo rocznie. Po kolejnych etapach rozbudowy powsta³y kolejne pasy startowe, a w 2019 r. – przed wybuchem pandemii COVID-19 – Incheon obs³u¿y³ ponad 71 mln pasa¿erów i prze³adowa³ 2,7 mln ton.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well