Poland

Tłuszcza i elity

Plus Minus

Sprawy dziej¹ siê tak szybko, ¿e mowa chyba nie nad¹¿a. Dwa s³owa zdominowa³y ostatnio dyskusjê publiczn¹, chocia¿ nie tylko s¹ przeciwstawne, ale te¿ pochodz¹ z ró¿nych kontynentów. Jedno to „elita", a drugie „t³uszcza". Jedno pojawi³o siê w zwi¹zku ze szczepionkami poza kolejnoœci¹, drugie wypowiedzia³ Joe Biden po straszliwym ataku na Kapitol. Oba pojêcia w roli g³ównej by³y obiektem dyskusji i powodem do nowych pytañ. Czy elita mo¿e wiêcej i czy nale¿y o ni¹ dbaæ? Kto to w³aœciwie jest elita, co i kto o tym stanowi?

Dla mnie pewnym objawieniem tych rozwa¿añ by³a postaæ lewicowego filozofa, który nagle pojawi³ siê w jednym z telewizyjnych programów. Tomasz Markiewka, profesor, pisarz, t³umacz, przedstawiciel „ostrej" lewicy – Krytyka Polityczna, Oko Press. Zaproszony zosta³ do debaty razem z Jackiem Jaœkowiakiem, prezydentem Poznania. Dyskusja nie zapowiada³a siê burzliwie, bo obaj panowie „z lewa", nikogo z opcji rz¹dz¹cej. Mnie jednak od razu uderzy³a ró¿nica w postawie, w oczach, napiêciu twarzy i w powadze prze¿ywania spraw. Rozmowa dotyczy³a pozakolejkowych, kontrowersyjnych szczepieñ, ale zaraz pojawi³o siê pojecie elit i tu obna¿y³a siê ca³a ró¿nica pokoleniowa, a nawet przepaœæ miêdzy rozmówcami. Prezydent Jaœkowiak, 56-letni PO-wiec, mocno ju¿ osiad³y w wyra¿aniu okr¹g³ych zdañ, twierdzi³ z ca³ym spokojem, ¿e elity nale¿y chroniæ, bo s¹ narodowym dobrem. NajwyraŸniej zdumiony, a nawet zgorszony tak¹ tez¹ prof. Markiewka próbowa³ okreœliæ definicjê s³owa „elita". Jeœli elita to ludzie sz...

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players