Poland

TK nie może uchylić unijnego rozporządzenia

Trybuna³ Konstytucyjny

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

TK nie mo¿e uchyliæ unijnego rozporz¹dzenia.

Prokurator generalny zapowiedzia³, ¿e zamierza wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego (TK) z wnioskiem o stwierdzenie niezgodnoœci z polsk¹ konstytucj¹ rozporz¹dzenia unijnego o zawieszaniu funduszy w razie ³amania przez pañstwo cz³onkowskie praworz¹dnoœci (rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowoœci s³u¿¹cego ochronie bud¿etu Unii). Tak¹ mo¿liwoœæ wyklucza jednak zarówno prawo unijne, jak i polska konstytucja, przynajmniej w œwietle dotychczasowego orzecznictwa TK.

Tylko nas nara¿¹

Od strony prawa unijnego sytuacja jest jednoznaczna. Rozporz¹dzenie w sprawie warunkowoœci, po wejœciu w ¿ycie, bêdzie stosowane ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. w ca³oœci i we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Mo¿e ono utraciæ swoj¹ skutecznoœæ albo poprzez uchylenie w drodze legislacyjnej, albo poprzez stwierdzenie niewa¿noœci przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Organy ...

Football news:

Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes
Ter Stegen finished the warm-up ahead of schedule due to pain in his hand, but left in the start for Seville
Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea