Poland

"Themis": bezprawny nacisk na sędziów ws. Romana Giertycha

W podjêtej w œrodê uchwale Zarz¹d Stowarzyszenia Sêdziów "Themis" wyrazi³ stanowczy sprzeciw wobec bezprawnych i niedopuszczalnych prób wywierania nacisku na sêdziów S¹du Rejonowego w Poznaniu przez Zastêpcê Prokuratora Generalnego Bogdana Œwiêczkowskiego oraz Zastêpcê Rzecznika Sêdziów S¹dów Powszechnych Przemys³awa Radzika.

Przypomnijmy, i¿ 17 listopada S¹d Rejonowy Poznañ Stare Miasto wstrzyma³ wykonanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o zastosowaniu œrodków zapobiegawczych wobec mec. Romana Giertycha.

W uchwale stowarzyszenie "Themis" odwo³uje siê do wywiadu, jakiego Prokurator Generalny Bogdan Œwiêczkowski udzieli³ "Rzeczpospolitej" (Bogdan Œwiêczkowski: Kolejne zarzuty to kwestia czasu), w którym jednoznacznie negatywnie oceni³ pracê kilku sêdziów poznañskiego s¹du zarzucaj¹c im niezapoznanie siê z aktami, okreœli³ orzeczenia w których sêdziowie odrzucili wnioski o zastosowanie œrodków zapobiegawczych jako „kuriozalne" oraz zapowiedzia³ prze³amanie oporu s¹du przez prokuraturê. - Tego rodzaju s³owa w ustach zastêpcy Prokuratora Generalnego (...) wykraczaj¹ poza zakres dopuszczalnej krytyki, s¹ jednoznacznie postrzegane jako œrodek nacisku na sêdziów, a zarazem stanowi¹ naruszenie zasady domniemania niewinnoœci - uwa¿a stowarzyszenie "Themis".

Zdaniem sêdziów nie jest przypadkiem, ¿e spoœród setek odbywaj¹cych siê co tydzieñ posiedzeñ dotycz¹cych stosowania œrodków zapobiegawczych Rzecznik Radzik za¿¹da³ dokumenty zwi¹zane akurat ze spraw¹ by³ego wicepremiera Romana Giertycha, który od d³u¿szego czasu wypowiada siê krytycznie na temat dzia³añ rz¹du, a jako czynny adwokat reprezentuje kilku polityków opozycji w postêpowaniach s¹dowych. - Za¿¹danie tych dokumentów i wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego (które mo¿e przerodziæ siê w postêpowanie dyscyplinarne) na kilka dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia na którym ma zostaæ rozpoznane za¿alenie obroñcy na zastosowane przez prokuraturê œrodki zapobiegawcze, jest ewidentn¹ prób¹ wywarcia bezpoœredniego nacisku na orzekaj¹cych w konkretnej sprawie sêdziów, a zarazem wprost niewyobra¿alnym nadu¿yciem w³adzy - nie maj¹ w¹tpliwoœci sêdziowie ze stowarzyszenia "Themis".

Jak przy tym zauwa¿aj¹, paradoksem jest, ¿e wszystko to dzieje siê w tym samym czasie, gdy przedstawiciele polskiego rz¹du przekonuj¹ Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE i Komisjê Europejsk¹, ¿e niezale¿noœæ polskiego s¹downictwa nie jest zagro¿ona.

- W praworz¹dnym pañstwie sêdziowie nie mog¹ podejmowaæ decyzji dotycz¹cych praw i wolnoœci obywatelskich z przystawionym do g³owy pistoletem w postaci postêpowania dyscyplinarnego, gdzie palec na spuœcie trzymaj¹ politycy obozu w³adzy. Tego rodzaju metody postêpowania zwi¹zane z bezprawnym przeœladowaniem przeciwników politycznych s¹ typowe dla re¿imów autorytarnych - czytamy w uchwale.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years