Poland

Thales Polska dostarczy części do ORP Ślązak

ORP Œl¹zak. Fot./Marynarka Wojenna RP.

Serwisem sensorów i systemu dowodzenia korwety ORP Œl¹zak zajmie siê firma Thales Polska. Fot./Marynarka Wojenna RP.

Komenda Portu Wojennego w Gdyni rozstrzygnê³a postêpowanie w sprawie wyboru dostawcy technicznych œrodków materia³owych do sensorów i systemu bojowego zamontowanych na korwecie patrolowej ORP Œl¹zak. Zgodnie z przewidywaniami, us³ugê bêdzie realizowaæ Thales Polska.

Oferta tej firmy by³a jedyn¹, która wp³ynê³a do zamawiaj¹cego. Ma ona wartoœæ 4,7 mln z³ brutto i mieœci³a siê w zak³adanym bud¿ecie. Podpisanie umowy zaplanowano na najbli¿sze dni, co umo¿liwi rozpoczêcie realizacji us³ugi. Postêpowanie przetargowe w powy¿szym zakresie uruchomiono 18 wrzeœnia ub.r. Ze wzglêdu na charakter zadania, Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia przekazano wy³¹cznie wykonawcom zaproszonym do sk³adania ofert ostatecznych.

Spó³ka Thales, na mocy umowy z grudnia 2013 r., sta³a siê dostawc¹ zintegrowanego systemu walki do, budowanej wówczas, korwety patrolowej. W ramach umowy okrêt otrzyma³:

ORP Œl¹zak. Fot./Marynarka Wojenna RP.ORP Œl¹zak. Fot./Marynarka Wojenna RP.

Ca³oœæ zintegrowano z systemami innych producentów zamontowanymi na jednostce. Nie mo¿e wiêc dziwiæ fakt, ¿e by³ to jedyny podmiot, który móg³ z³o¿yæ kompleksow¹ ofertê wsparcia eksploatacji tych urz¹dzeñ zamontowanych na ORP Œl¹zak.

Korweta patrolowa, bêd¹ca jednym z najnowszych nabytków Marynarki Wojennej, odbywa intensywnie badania eksploatacyjno-wojskowe. W ostatnich tygodniach 2020 r. bra³a udzia³ w æwiczeniach Okrêtowej Grupy Zadaniowej i odby³a pierwszy rejs na Morze Pó³nocne.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before