Poland

Tesla z niewiadomych przyczyn ogranicza produkcję Modelu 3

Tesla ograniczy³a produkcjê Modelu 3 w swojej g³ównej fabryce w kalifornijskim mieœcie Fremont. Jak dot¹d oficjalnie nic nie wiadomo o przyczynie tej decyzji.

W g³ównej fabryce Tesli w Fremont w Kalifornii w najbli¿szych tygodniach zostanie zbudowanych mniej Modeli 3 ni¿ zwykle. Jak podaje agencja prasowa Bloomberg co najmniej jedna z linii monta¿owych ma zostaæ zatrzymana od 22 lutego do 7 marca. Na razie nic nie wiadomo o przyczynach tej decyzji.

Fabryka Tesli w Fremont w Kalifornii.

Istniej¹ spekulacje na temat braku chipów i pó³przewodników, co w ostatnim doprowadzi³o do ciêæ produkcyjnych w innych fabrykach samochodów na ca³ym œwiecie. Spowodowane mo¿e to byæ te¿ atakiem zimy w amerykañskim stanie Teksas, gdzie swoj¹ siedzibê ma kilka firm produkuj¹cych chipy. Ze wzglêdu na pogodê i brak pr¹du firmy musia³y w tym rejonie USA tymczasowo wstrzymaæ dzia³alnoœæ. Nie wiadomo, o ile mniej samochodów zbuduje Tesla. Niedobór chipów zmusi³ w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy kilku producentów motoryzacyjnych do wstrzymania produkcji, w tym General Motors, FCA, Forda, Toyotê i Volkswagena.

Tesla Model 3.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game