Poland

Tęsknię za państwem

Marek A. Cichocki

Marek A. Cichocki

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Lewica od dawna prowadzi kulturow¹ krucjatê. Wojna prawicy jest za to zjawiskiem nowszym.

„W czasie burzy” z 2009 r. – jeden z kilku filmów, które powsta³y w ostatnich latach o Churchillu. Brendan Gleeson wciela siê w postaæ brytyjskiego premiera, który po zwyciêstwie w II wojnie œwiatowej ponosi w 1945 dotkliw¹ wyborcz¹ pora¿kê i traci w³adzê. Rozgoryczony i poni¿ony wynikiem wyborów wypowiada w filmie znamienne s³owa: „Têskniê za wojn¹". Ta scena przypomnia³a mi siê teraz, kiedy mo¿emy zobaczyæ, z jak¹ ochot¹ przynajmniej czêœæ polskiej prawicy postanowi³a wyruszyæ na kulturow¹ wojnê.

Lewica kulturow¹ krucjatê prowadzi przynajmniej od lat 60. XX w. Kultura jest dla niej metod¹ dokonywania radykalnej rewolucji w ¿yciu spo³ecznym, a wprowadzane zmiany szybko staj¹ siê prawnie nieodwracalne. Kulturowa wojna prawicy jest za to reakcj¹ na to, co opisywane jest czasami jako hegemonia liberalizmu. To, czego doœwiadczamy w Polsce, ale co dzieje siê tak¿e w ca³ej Europie i w USA, to pocz¹tek d³ugotrwa³ego, kulturowego konfliktu. Frustracja wywo³ana kryzysami, szczególnie obecnym, pandemi¹, bêdzie w tym konflikcie znajdywaæ dla siebie ujœcie, czyni¹c go jeszcze bardziej gwa³townym i nieprzewidywalnym. W tej wojnie zwyciêstwa bêd¹ wiêc krótkotrwa³e, reakcje zawsze silniejsze od przyczyn, zaœ ostateczny efekt w¹tpliwy.

Wojna kulturowa ma swoj¹ logikê, która z punktu widzenia pañstwa nie pozostaje bez skutków. Pos³uguj¹c siê pañstwem jako instrumentem takiej wojny, mo¿na je nawet doprowadziæ do upadku. Dlatego niedostrzeganie takiej mo¿liwoœci, lekcewa¿enie jej, a mo¿e po prostu uznanie, ¿e jest to koszt niezbêdny dla osi¹gniêcia w³asnych moralnych celów, staje siê dla polityki powa¿nym problemem. Kultura i wartoœci by³y naturalnym obszarem walki dla Polaków pozbawionych w³asnego pañstwa. Wykszta³ci³o to pewien obraz siebie i Zachodu, który ¿ywy jest dzisiaj w myœleniu polskiej prawicy. Jednak w tym wszystkim nie mo¿na zapomnieæ, ¿e od trzech dziesiêcioleci dysponujemy w³asnym pañstwem i ¿yciem spo³ecznym, których dalsze trwanie jest naszym najwa¿niejszym zadaniem. Dlatego na przekór entuzjastom kulturowych wojen powiem: têskniê za pañstwem.

Autor jest profesorem Collegium Civitas

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca