Poland

Ten rynek byka jest bardzo młody, ale czy ma przyszłość?

Du¿o wiedz¹ o sytuacji na rynku, zdaj¹ sobie sprawê z nadmiernie napompowanych wycen, ale zamiast trzymaæ siê od niego z daleka wielu inwestorów w³aœnie wskakuje do rozpêdzonego poci¹gu.

- Ten rynek byka jest wci¹¿ bardzo m³ody – przekonuje Jim Paulsen, g³ówny strateg w Leuthold Group. Podkreœla, ¿e nie ma on jeszcze nawet roku.

Jego zdaniem, zwa¿ywszy du¿¹ lukê w produkcji w USA oraz wysokie bezrobocie, ka¿da dodatkowa poprawa w gospodarce amerykañskiej powinna jeszcze przez kilka lat sprzyjaæ koniunkturze na rynku akcji.

W oczach Paulsena i innych strategów, to co obecnie wydaje siê przeszkod¹, jak wysokie wyceny, stwarza fundament dla poprawy sprzyjaj¹cej rajdowi na gie³dach akcji.

Zauwa¿aj¹ oni, ¿e po recesjach z lat 1992, 2002 i 2009, w miarê jak rozkrêca³a siê gospodarka spada³y wskaŸniki cena/zysk i akcje wci¹¿ mog³y dro¿eæ dziêki walnej pomocy ze strony banku centralnego.

Ostrze¿enia przed krachem s¹ jednak coraz g³oœniejsze, gdy¿ 70-proc. rajd wywindowa³ c/z dla indeksu Standard&Poor's500 do poziomu najwy¿szego od bañki internetowej.

Analitycy JP Morgan wskazuj¹, ¿e wprawdzie okreœlenie punktu zwrotnego na rynku jest niemo¿liwe, ale z ich badañ wynika, i¿ kres rajdu jest odleg³y.

Zastosowany przez nich model monitoruje udzia³ akcji w portfelach inwestorów w porównaniu z obligacjami i gotówk¹.

Obecnie ekspozycja na rynek akcji wynosi 43,8 proc., przed œwiatowym kryzysem finansowym z lat 2007-2009 by³o to 50 proc. natomiast w okresie bañki internetowej udzia³ akcji zbli¿a³ siê do 55 proc.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17