Poland

Ten rok będzie trudny również dla rafinerii

Mar¿e na przerobie ropy bêd¹ zale¿a³y od tego, jak szybko poradzimy sobie z pandemi¹, a tym samym – jak szybko wzroœnie popyt na paliwa.

Jednym z g³ównych czynników decyduj¹cych o wynikach koncernów rafineryjnych s¹ mar¿e osi¹gane na przerobie ropy. W ubieg³ym roku by³y one wyj¹tkowo niskie. – Przemys³ rafineryjny otrzyma³ mocny cios w zwi¹zku z pandemi¹ w czasie, gdy w skali globalnej zwiêkszone mo¿liwoœci przerobowe i zapasy i tak wywiera³y ju¿ presjê na mar¿e – mówi Ágnes Horváth, g³ówna ekonomistka MOL Group.

W tym roku wêgierski koncern spodziewa siê wzrostu mar¿ rafineryjnych w ca³ej Europie, w tym Œrodkowo-Wschodniej. Przypuszcza, ¿e do lata szczepienia w UE bêd¹ ju¿ dostêpne masowo, co spowoduje znacz¹cy wzrost mobilnoœci w wakacje i wzrost popytu na paliwa.

Orlen zwraca z kolei uwagê na stosunkowo niskie wykorzystanie zdolnoœci wytwórczych rafinerii. Wskazuje na szacunki mówi¹ce, ¿e do koñca 2024 r. globalne moce produkcyjne mog¹ zostaæ istotnie zredukowane. Ogólna sytuacja w bran¿y zapewne jeszcze siê pogorszy ze wzglêdu na planowane oddanie w tym okresie do u¿ytku nowych rafinerii, g³ównie na Bliskim Wschodzie i w Azji.

„Najistotniejszym czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ na wzrost mar¿ rafineryjnych bêdzie stopniowa poprawa globalnej sytuacji zwi¹zanej z pandemi¹ oraz powrót aktywnoœci gospodarczej do poziomów sprzed pandemii. Im szybciej bêdzie przebiega³ ten proces, tym wiêksza szansa na istotn¹ poprawê mar¿y rafineryjnej" – pisze biuro prasowe Orlenu.

Na pozytywne zmiany liczy Lotos. „Wed³ug naszych prognoz tegoroczny poziom mar¿y rafineryjnej w grupie Lotos wzroœnie, szczególnie w drugiej po³owie roku, jednak jest to uzale¿nione od tempa odbudowy rynku" – pisze biuro prasowe Lotosu.

Kamil Kliszcz, analityk DM mBanku, szacuje, ¿e w tym roku œrednie mar¿e rafineryjne wzrosn¹ w Orlenie, Lotosie i MOL Group œrednio o ok. 1 dol. To nadal doœæ niski poziom.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation