Poland

Temida i 30 srebrników

Adobe Stock

Najbardziej przygnêbia, ¿e sêdziowie KRS, którzy z niskich pobudek odwo³ali swojego przewodnicz¹cego, wróc¹ do orzekania jako ci „sprawiedliwi".

Jeszcze nigdy, odk¹d istnieje Krajowa Rada S¹downictwa, nie dosz³o do odwo³ania jej przewodnicz¹cego. Nigdy te¿ nie by³ obiektem tak wielkich kontrowersji prawnych i politycznych. Z³a passa nowej KRS trwa od jej powo³ania przy akompaniamencie zarzutów o ³amanie konstytucji. Na pocz¹tku by³ sêdziowski bojkot i brak chêtnych do zasiadania w tym gremium, zakoñczony desantem sêdziów zwi¹zanych z ministrem sprawiedliwoœci. By³y te¿ miesi¹ce ukrywania list poparcia dla kandydatów do rady wbrew wyrokom s¹dowym, tzw. afera hejterska, w której uczestniczyli sêdziowie z KRS. By³y „wystêpy" sêdziego Nawackiego w starciu z sêdzi¹ Juszczyszynem. A teraz to.

Z funkcji przewodnicz¹cego KRS zostaje odwo³any Leszek Mazur. Powodem nie jest ³amanie etyki sêdziowskiej ani czyn kryminalny. Jest to kara za ukrócenie cwaniackiego procederu. Niektórzy sêdziowie zwo³ywali zdalne posiedzenia dzia³aj¹cych komisji problemowych KRS i pobierali za to pieni¹dze ekstra. Sêdzia Mazur, zmieniaj¹c regulamin, przerwa³ ten proceder i dodatkowo ujawni³ szczegó³y opinii publicznej. Wczeœniej ju¿ raz zadar³ z „grup¹ trzymaj¹c¹ w³adzê", kiedy sprzeciwi³ siê kandydowaniu do SN cz³onków KRS. Bo to rada mia³a wydawaæ opinie w kwestii ich awansu.

Ostatnia sprawa bulwersuje z kilku powodów. Kompromituje siê grono, które decyduje o sêdziowskich nominacjach i awansach. A jeszcze bardziej przygnêbia to, ¿e sêdziowie, którzy z niskich pobudek odwo³ali swojego przewodnicz¹cego, zasi¹d¹ jutro, pojutrze za sêdziowskim sto³em i jako ci „sprawiedliwi" bêd¹ wa¿yæ racje, decyduj¹c czêsto o sprawach fundamentalnych dla czyjegoœ ¿ycia. Nie chcia³bym stan¹æ przed takim sêdzi¹, bo sprawiedliwoœæ w jego wykonaniu by³aby karykaturalna. I to najwiêkszy dramat.

Wybitny miêdzywojenny procesualista prof. Eugeniusz Waœkowski, pisz¹c kiedyœ o micie sêdziowskiej niez³omnoœci, przyzna³: „Równie¿ w tym œrodowisku mamy najczêœciej do czynienia z ludŸmi przeciêtnymi, niezdolnymi do bohaterstwa i poœwiêcenia siê (...). Dla sporej grupy sêdziów, bez wzglêdu na ustrój, orzekanie jest po prostu prac¹ zarobkow¹, dziêki której uzyskuj¹ wysoki status spo³eczny". Te s³owa po blisko 100 latach s¹ nadal aktualne.

Ca³a sprawa ma jeszcze drugie dno. PiS reformowa³o s¹dy pod has³em wy¿szoœci moralnej nad zepsutymi, nierozliczonymi i kumoterskimi elitami sêdziowskimi. Ta historia, bynajmniej nie pierwsza, pokazuje, jak ta wy¿szoœæ moralna siêga bruku.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before