Poland

Telewizor w kosztach domowej działalności

Podatek dochodowy

Telewizor w kosztach podatkowych

Telewizor w kosztach podatkowych

AdobeStock

Przedsiêbiorca, który w czasie epidemii przeniós³ siê z biura do mieszkania, mo¿e rozliczyæ wiele nowych wydatków, np. na sprzêt elektroniczny.

Zagro¿enie Covid-19 i zwi¹zane z tym obostrzenia spowodowa³y, ¿e wielu przedsiêbiorców musia³o opuœciæ dobrze wyposa¿one siedziby kontrahentów. I samemu zadbaæ o sprzêt niezbêdny do dalszego prowadzenia dzia³alnoœci we w³asnym mieszkaniu.

Czy nowe inwestycje mo¿na rozliczyæ w podatkowych kosztach? Tak, fiskus nie ma nic przeciwko.

Ekran do kontaktów

Spójrzmy na niedawn¹ interpretacjê dotycz¹c¹ prowadz¹cego w³asn¹ firmê informatyka. Od czasu epidemii 95 proc. zadañ wykonuje w swoim mieszkaniu. To co robi (tworzenie oprogramowania), wymaga ci¹g³ego kontaktu audiowizualnego z innymi cz³onkami zespo³u. Dlatego informatyk kupi³ telewizor za 4,6 tys. z³. Wykorzystuje go jako du¿y ekran komputerowy do wideokonferencji. Przydaje siê te¿ przy wspólnej pracy nad projektami.

Informatyk przyzna³ siê, ¿e telewizor wisi na œcianie w salonie po³¹czonym z kuchni¹. Poinformowa³ te¿, ¿e poza czasem pracy pomieszczenia s¹ wykorzystywane do celów prywatnych. Twierdzi, ¿e ma prawo rozliczyæ wydatek w kosztach. „Telewizor powinien stanowiæ koszt uzyskania przychodu w ca³oœci, pomimo zachodz¹cych podejrzeñ, ¿e mo¿e równie¿ s³u¿yæ prywatnym celom" – napisa³ we wniosku o interpretacjê.

Fiskus zbagatelizowa³ te podejrzenia i zgodzi³ siê na rozliczenie inwestycji. „Wydatki poniesione na zakup telewizora mog¹ stanowiæ w ca³oœci koszty uzyskania przychodów" – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL2-2.4011.657. 2020.1.KP).

Jakie jeszcze sprzêty rozliczymy w firmie? Elektronikê: komputer (z domowym internetem), drukarkê, skaner. Materia³y biurowe: papier, d³ugopisy, spinacze. Meble: biurko, krzes³o, rega³. To wszystko trzeba kupiæ, ¿eby prowadziæ firmê w domu. Nie ma znaczenia, ¿e przed epidemi¹ te wszystkie rzeczy finansowa³ kontrahent.

Pamiêtaj o proporcji

Przejœcie z biura do domu to tak¿e szansa na rozliczanie wielu codziennych wydatków na mieszkanie. Takich jak czynsz albo op³aty za pr¹d. Oczywiœcie nie wszystkich. Do kosztów zaliczymy tylko wydatki przypadaj¹ce na powierzchniê faktycznie wykorzystywan¹ na dzia³alnoœæ. Przedsiêbiorca musi j¹ oszacowaæ i okreœliæ, jaki procent op³at za mieszkanie mo¿e byæ rozliczony w PIT.

Fiskus nie wymaga ju¿ wyodrêbniania na firmê osobnego pomieszczenia. Potwierdza to te¿ opisana interpretacja, jej bohater nie mia³ bowiem wydzielonego pokoju na dzia³alnoœæ. Skarbówka przyznaje, ¿e przepisy nie nak³adaj¹ na przedsiêbiorcê takiego obowi¹zku. Mo¿e rozliczaæ op³aty bez wzglêdu na to, czy wydzieli³ sobie gabinet, czy te¿ nie.

Krzysztof Niemiec , doradca podatkowy w kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi

Przedsiêbiorca, który w czasie epidemii zdalnie œwiadczy swoje us³ugi, mo¿e rozliczyæ w kosztach wydatki na wyposa¿enie domowego gabinetu. Przepisy nie wprowadzaj¹ ograniczeñ. To w³aœciciel firmy sam decyduje, co jest mu potrzebne w dzia³alnoœci. Fiskus ma prawo to zweryfikowaæ, musia³by jednak wszcz¹æ klasyczn¹ kontrolê albo przynajmniej przeprowadziæ czynnoœci sprawdzaj¹ce. Tylko wtedy mo¿na siê zorientowaæ, czy rozliczony w kosztach sprzêt, np. telewizor, faktycznie jest wykorzystywany w dzia³alnoœci. Urzêdnik nie wydedukuje tego jedynie z Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oczywiœcie wydatki na wyposa¿enie domowej firmy mo¿na by³o te¿ rozliczaæ przed epidemi¹. Na pewno jednak ³atwiej uzasadniæ pewne inwestycje, jeœli œwiadczymy us³ugi zdalnie, ni¿ gdy przez piêæ dni w tygodniu siedzimy w biurze kontrahenta.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session