Poland

Technologie w służbie zdrowia psychicznego, czyli rosnąca popularność terapii online

Popularnoœæ terapii online wzrasta³a stopniowo od kilku lat, jednak prawdziwy boom na us³ugi tego typu zaobserwowaliœmy w kwietniu po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce. 

- Pandemia i lockdown sprawi³y, ¿e psychoterapia online sta³a siê koniecznoœci¹ - mówi Piotr Che³chowski, CEO startupu trzymsie.pl. - Pojawi³o siê wzmo¿one zapotrzebowanie na zdaln¹ terapiê, nie tylko wœród osób, które chcia³y kontynuowaæ leczenie, ale tak¿e tych, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy psychologicznej.

Strach o zdrowie swoje i bliskich, niepewnoœæ, ciê¿ka sytuacja ekonomiczna - to wszystko odbi³o siê negatywnie na zdrowiu psychicznym ludzi na ca³ym œwiecie. Wielu z nich potrzebowa³o wsparcia psychoterapeuty, ¿eby poradziæ sobie ze stresem, utrat¹ pracy, têsknot¹ za rodzin¹ oraz innymi zmianami w ¿yciu, które przynios³a pandemia. Serwisy typu trzymsie.pl umo¿liwi³y setkom ludzi dostêp do specjalistów w formie online.

Rosn¹ca popularnoœæ terapii online nie tylko na czas pandemii

Wygoda psychoterapii online sprawia, ¿e jest ona czêsto wybierana nie tylko ze wzglêdu na pandemiê. Osobom z ma³ych miast i wsi taka forma terapii umo¿liwia dostêp do szerszego grona specjalistów. Jest tak¿e oszczêdnoœci¹ czasu dla tych, którzy ka¿dorazowo musieliby doje¿d¿aæ do gabinetu. To równie¿ szansa na znaczne skrócenie czasu od wyst¹pienia pierwszych objawów do zg³oszenia siê do specjalisty, który czêsto trwa kilka lat. Dla osób ob³o¿nie chorych terapia zdalna to jedyna mo¿liwoœæ kontaktu z psychoterapeut¹. Dla ¿yj¹cych za granic¹ równie¿.

-  Emigranci maj¹ utrudniony dostêp do psychoterapii. Problemem jest tu nie tylko okres czekania, ale przede wszystkim bariera jêzykowa. W terapii wa¿ne bywaj¹ niuanse jêzykowe i kulturowe - twierdzi Piotr Che³chowski. - Z us³ug trzymsie.pl korzysta wielu Polaków mieszkaj¹cych m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Niemczech.

Czy terapia online jest skuteczna?

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e kontakt z psychoterapeut¹ w cztery oczy mo¿e byæ bardziej efektywny ni¿ rozmowa wideo. Nic bardziej mylnego. 

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna online jest w przypadku wielu problemów tak samo skuteczna jak jej stacjonarny odpowiednik. Œwiadcz¹ o tym badania, przeprowadzane ju¿ od dawna - mówi Piotr Che³chowski. - W trzymsie.pl oferujemy terapiê poznawczo-behawioraln¹, w³aœnie ze wzglêdu na to, ¿e jest to najbardziej przebadany i konkretny nurt psychologii - dodaje.

Technologia nie zast¹pi psychoterapeuty

Innowacyjne technologie znajduj¹ zastosowanie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Rozwój AI (sztucznej inteligencji) sprawi³, ¿e pojawi³a siê pokusa wykorzystania jej w procesie psychoterapii. Czy w nied³ugim czasie bêdziemy mogli skorzystaæ z us³ug wirtualnego terapeuty?

- Psychoterapia jest niezwykle skomplikowanym procesem, którego jeszcze przez d³ugi czas nie bêdziemy w stanie zast¹piæ sztuczn¹ inteligencj¹. Relacja z terapeut¹ to bardzo wa¿ny aspekt terapii i nie mo¿na go powierzaæ nawet bardzo zaawansowanemu botowi - zaznacza Sonia Wituch, co-founder oraz CTO trzymsie.pl. - Zamiast próbowaæ zast¹piæ psychoterapeutów, wolimy skupiæ siê na wykorzystaniu technologii w u³atwieniu im pracy. Chcemy równie¿ udoskonalaæ proces dopasowania terapeuty.

Stygmatyzacja problemów psychicznych i psychoterapii

Wœród u¿ytkowników trzymsie.pl zdarzaj¹ siê osoby, które nigdy nie uda³yby siê na terapiê do gabinetu w swoim mieœcie, poniewa¿ obawiaj¹ siê spotkaæ znajomego.

- Niestety, w naszym spo³eczeñstwie wci¹¿ jeszcze panuje przekonanie, ¿e psychoterapia to coœ wstydliwego i spowodowanego s³aboœci¹. Powoduje to, ¿e terapia online, która jest bardziej anonimowa jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ kontaktu ze specjalist¹.

Wielu osobom psychoterapia wci¹¿ kojarzy siê jedynie z kozetk¹, psychoterapeut¹, który odpowiada pytaniem na pytania i szukaniem przyczyny problemów w wyparciu i romantycznych uczuciach do któregoœ rodzica. Taki obraz sesji z terapeut¹ pokazywany jest najczêœciej w filmach czy serialach.

- Chcemy zmieniaæ podejœcie do terapii oraz szerzyæ œwiadomoœæ odnoœnie zdrowia psychicznego. Pokazaæ, ¿e psychoterapia mo¿e byæ procesem, który daje konkretne korzyœci i d¹¿y do osi¹gniêcia celów ustalonych wspólnie ze specjalist¹. Tak jest w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej. Terapeuta tego nurtu pomaga zmieniæ nam nieadaptacyjne schematy myœlenia, które wykszta³ciliœmy w ci¹gu naszego ¿ycia. Terapia CBT (poznawczo-behawioralna) ma zwykle zadaniowy charakter. To nie tylko rozmowa, ale równie¿ æwiczenia i praca w³asna, na przyk³ad zadania domowe. Terapia ma tak¿e, w zale¿noœci od zaburzenia, okreœlony mniej wiêcej czas trwania od oko³o 8 do 36 sesji - dodaje Piotr Che³chowski.

Jaka jest przysz³oœæ dla terapii online?

Niezale¿nie od tego, kiedy skoñczy siê pandemia, jej skutki bêd¹ widoczne jeszcze d³ugi czas. Dlatego zapotrzebowanie na psychoterapiê bêdzie du¿e. Serwisy oferuj¹ce us³ugi online bêd¹ staraæ siê usprawniæ i u³atwiæ ca³y proces.

- Póki co nasi terapeuci korzystaj¹ z dostêpnych na rynku komunikatorów. Stawiamy na œcis³¹ selekcjê specjalistów, a tak¿e ich dopasowanie do konkretnego problemu. W przysz³oœci chcemy stworzyæ w³asne narzêdzie wideo. Bêdzie ono du¿ym u³atwieniem dla wspó³pracuj¹cych z nami terapeutów - twierdzi Sonia Wituch, co-founder oraz CTO trzymsie.pl.

Na ten moment u¿ytkownicy trzymsie.pl mog¹ wybraæ jedn¹ z trzech œcie¿ek, które umo¿liwiaj¹ zapis na sesjê. Pierwsza z nich to wybór problemu, na podstawie którego dopasowany bêdzie terapeuta. Druga opcja wybór terapeuty z listy specjalistów wspó³pracuj¹cych z trzymsie.pl. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ wype³nienia formularza kontaktowego i indywidualnego doboru odpowiedniego terapeuty. 

- W tym momencie skupiamy siê na stworzeniu i udoskonalaniu algorytmu dopasowuj¹cego specjalistê. Chcemy tak¿e u³atwiæ pracê naszych terapeutów poprzez wykorzystanie technologii, na przyk³ad przy zbieraniu wywiadu czy doborze materia³ów dla uczestnika terapii - uchyla r¹bka tajemnicy Sonia Wituch.

Materia³ Promocyjny

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City