Poland

„Taśmy wałbrzyskie” mogą jeszcze wrócić do polityki

Ryszard Terlecki, Jaros³aw Kaczyñski, Mariusz B³aszczak

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Opinia publiczna skupiona jest teraz na szczepieniach i obostrzeniach. W innych warunkach, gdyby nie by³o pandemii, ta afera by³aby porównywana z „taœmami Sowy”. Polityka partyjna w najgorszym wydaniu jest na dalekim planie. Ale ta sprawa mo¿e jeszcze wróciæ z du¿¹ si³¹ – mówi Micha³ Kolanko w rozmowie z Micha³em Szu³drzyñskim.

Tymczasem rz¹d nie ³agodzi obostrzeñ, a by³a wicepremier Jadwiga Emilewicz wyje¿d¿a na narty z synami. Czy PiS oberwie za tê sprawê? – pyta Micha³ Szu³drzyñski. Sygna³, który wys³a³a polityk zachwia³ zaufaniem spo³ecznym. I wydarzy³ siê w czasie, gdy buntuj¹ siê kolejne grupy przedsiêbiorców, a coraz wiêcej osób œwiadomie ³amie obostrzenia. – Ju¿ za póŸno, by ta historia zmieni³a swój tor. Najwiêkszy b³¹d Jadwigi Emilewicz w tej sprawie, to to ¿e w ogóle do niej dosz³o. Pani pose³ nie jest osoba prywatn¹ – odpowiada Micha³ Kolanko. I dodaje, ¿e zabrak³o przyznania siê do b³êdu i skruchy, a by³a wicepremier pope³ni³a szereg b³êdów w komunikacji.

„Polityczne Micha³ki” to omówienie wydarzeñ politycznych mijaj¹cego tygodnia. Na program zapraszaj¹ Micha³ Szu³drzyñski i Micha³ Kolanko. W ka¿dy pi¹tek o 12:00.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result