Poland

„Taśmy D. Obajtka”: słowa, czyny i konsekwencje

Opinie

Publikacja „Gazety Wyborczej” niszczy wizerunek Daniela Obajtka. Bardzo trudno bêdzie jednak wykazaæ, ¿e z³ama³ prawo.

Z rewelacji ujawnionych przez „Gazetê Wyborcz¹" wynika, ¿e Daniel Obajtek w 2009 r., kiedy pe³ni³ funkcjê wójta Pcimia, przez pó³ roku by³ nagrywany. Zapisy rozmów wskazuj¹, ¿e obecny prezes PKN Orlen to nie tylko spokojny, uœmiechniêty mened¿er zarz¹dzaj¹cy dziœ ogromn¹ pañstwow¹ spó³k¹, ale te¿ bezwzglêdny, ale w przesz³oœci wyrachowany gracz uwik³any w ró¿ne lokalne biznesowe rozgrywki, w czasie gdy pe³ni³ funkcjê samorz¹dow¹. Taki przynajmniej wniosek mo¿na wysnuæ z lektury „GW".

Nagrania mog¹ wskazywaæ, ¿e Obajtek pe³ni¹c funkcje wójta, jednoczeœnie po cichu zarz¹dza³ lub podejmowa³ decyzje (biznesowe czy kadrowe) w spó³ce w której wczeœniej by³ udzia³owcem, co - jak sugeruje gazeta - jest z³amaniem zakazów z ustawy samorz¹dowej. Wypar³ siê tego równie¿ przed s¹dem, co wi¹¿e siê z dodatkow¹ odpowiedzialnoœci¹ karn¹.

Mimo doœæ œmia³ych tez obecnemu prezesowi PKN Orlen trudno bêdzie udowodniæ, ¿e z³ama³ prawo. Pierwsza rafa to same nagrania, które maj¹ ju¿ ponad dekadê. Ich wiarygodnoœæ jako materia³u dowodowego ³atwo kwestionowaæ. Nie wiemy, kto by³ autorem nagrania. Czy by³a to osoba prywatna nagrywaj¹ca bezpoœrednio, osoba trzecia nagrywaj¹ca dialog rozmówców, czy mo¿e s³u¿by (na co móg³by wskazywaæ d³ugi czas prowadzenia nagrañ).

To istotne. Bo je¿eli robi³y to s³u¿by, sprawa musi byæ dobrze udokumentowana, a wszystkie nagrania zabezpieczone z zachowaniem wszystkich standardów gromadzenia materia³u dowodowego. Taka kontrola operacyjna musi mieæ te¿ zgodê s¹du. To raczej ma³o prawdopodobne, chocia¿ w takim przypadku podwa¿anie wiarygodnoœci nagrania by³oby bardzo trudne. Jeszcze mniej prawdopodobne jest, ¿e Obajtka nagrano przy okazji pods³uchiwania innych osób, co dyskwalifikowa³oby taki dowód.

Je¿eli natomiast jest to nagranie osoby prywatnej, prawnicy Daniela Obajtka maj¹ spore pole do podwa¿ania jego wiarygodnoœci. Najwa¿niejsze, czy jako materia³ dowodowy zosta³oby dostarczone na oryginalnym noœniku, np. dyktafonie, na którym nagrywano wójta, czy zgrywano je na inne noœniki, np. komputer, pendrive'a etc. i czy w zwi¹zku z tymi integralnoœæ nagrania zosta³a zachowana, czy mo¿na okreœliæ datê nagrania etc. Je¿eli np. nagrane s¹ tylko fragmenty wypowiedzi, zostanie to raczej zakwestionowane jako wiarygodny dowód.

W¹tpliwoœci budz¹ te¿ zarzuty kierowane w stronê Obajtka, ¿e z³ama³ przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne. A na to wskazywa³aby treœæ rozmów. Z nagrania wynika, ¿e wójt Obajtek móg³ uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji kadrowych czy biznesowych, pytanie jednak, czy jest jakiœ dowód formalny na jego si³ê sprawcz¹. Nieformalny udzia³ Obajtka w decyzjach zarz¹dczych trudno udowodniæ zw³aszcza po latach, je¿eli nie ma podpisywanych przez niego dokumentów. Je¿eli z nagrañ wynika, ¿e podejmowa³ decyzje kadrowe czy zarz¹dcze w danej sprawie, a pod dokumentami na to wskazuj¹cymi jest podpis innej osoby, to trudno mu przypisaæ cichy udzia³ w zarz¹dzaniu. Co wiêcej, przepisy wskazuj¹ na formalny zakaz ³¹czenia funkcji. Przewidziano w nich, ¿e wójt nie mo¿e: byæ cz³onkiem zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spó³ek prawa handlowego, byæ zatrudniony lub wykonywaæ inne zajêcia w spó³kach prawa handlowego. Mieæ akcji, udzia³ów etc. „Mog³em tam przyje¿d¿aæ, doradzaæ, ale ja t¹ spó³k¹ nie zarz¹dza³em" - mówi przed s¹dem Obajtek, a to nie jest zakazane.

I nie ma ¿adnych œladów, chocia¿by w oœwiadczeniach maj¹tkowych, ¿e Obajtek pe³ni³ jakieœ funkcje zarz¹dcze i pobiera³ z tego profity. Trudno wiêc wykazaæ, ¿e formalne zakazy z³ama³ czy sk³ama³ w oœwiadczaniu maj¹tkowym, czy te¿ k³ama³ w s¹dzie w sprawie funkcji, której formalnie nie pe³ni³.

Do tego jeszcze dochodzi kwestia przedawnienia czynu sprzed 11 lat. Czy prokuratura ponownie podejmie w¹tek? W normalnej sytuacji, kiedy pojawiaj¹ siê nowe okolicznoœci pewnie wszczê³aby po doniesieniach mediów postêpowanie wyjaœniaj¹ce, co zdarza³o siê w przesz³oœci. Teraz, kiedy sprawa wpisuje siê w polityczn¹ rozgrywkê, raczej tak siê nie stanie. Prokuratura ma wyt³umaczenie, ¿e sprawa w przesz³oœci zosta³a umorzona, z wzglêdu na brak czynu zabronionego.

Dlatego raczej trudno siê spodziewaæ, ¿e sprawa ta, przynajmniej na obecnym etapie wiedzy, bêdzie mia³a dalszy ci¹g. Nie zmiana to faktu, ¿e wyrz¹dzi³a Obajtkowi powa¿ne szkody wizerunkowe, co w kontekœcie pog³osek o objêciu przez niego fotela premiera w przysz³oœci, mo¿e mieæ znaczenie. Sprawa mo¿e zamkn¹æ mu drogê do kariery politycznej, przed s¹d karny go raczej jednak nie zaprowadzi.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies