Poland

Targi szorują po dnie. Padają kolejne firmy

Biznes

Hale targowe mog¹ siê zape³niæ na nowo nie wczeœniej ni¿ jesieni¹

shutterstock, Daniel Krason

Bran¿a targów i wydarzeñ bêdzie odmra¿ana prawdopodobnie jako ostatnia. Od marca 2020 r. nie mia³a przychodów przez blisko dziesiêæ miesiêcy.

Pandemia wycina kolejne firmy z bran¿y targowej. Zamyka dzia³alnoœæ spó³ka Expo Silesia, której centrum targowo-konferencyjne w Sosnowcu dzia³a³o od 2008 r. Jak poinformowa³ serwis Œl¹ski Biznes, jej w³aœciciel nie wytrzyma³ przed³u¿aj¹cego siê lockdownu w bran¿y. Ma teraz szukaæ nowego sposobu na biznes.

– Poza wielkimi przedsiêbiorstwami targowymi finansowanymi przez samorz¹dy sektor jest w ca³kowitej zapaœci. Nie mo¿na w ci¹gu 12 miesiêcy, od marca ub.r. do teraz, mieæ dziesiêciu miesiêcy z zerowym przychodem – mówi S³awomir Majman, wiceprezes Zarz¹du Targów Warszawskich.

Ju¿ tylko ciêcia

Jeszcze w 2020 r. w stan likwidacji postawiona zosta³a spó³ka Expo Mazury zarz¹dzaj¹ca kompleksem wystawienniczym w Ostródzie, która organizowa³a m.in. miêdzynarodowe targi mebli. Przed ni¹ wniosek o upad³oœæ z³o¿y³a firma Murator Expo z grupy kapita³owej ZPR, zajmuj¹ca siê organizowaniem targów wydawniczych, mieszkaniowych oraz jachtów i sportów wodnych. Jak informowa³a, powodem upad³oœci sta³a siê sytuacja finansowa firmy oraz brak mo¿liwoœci dzia³ania przez ograniczenia zwi¹zane z epidemi¹.

Wed³ug badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Przemys³u Targowego (PIPT) przed pandemi¹ roczne obroty wszystkich firm powi¹zanych z bran¿¹ targow¹ mia³y siêgaæ 4,9 mld z³. Przedsiêbiorstwa tego sektora zatrudnia³y ok. 97 tys. osób, z czego ok. 60 proc. na umowach cywilno-prawnych. Przygotowany dla PIPT raport szacowa³, ¿e redukcja zatrudnienia spowodowana pandemi¹ doprowadzi³a do zwolnienia ok. 60 tys. osób. Ju¿ w po³owie ub.r. miesiêczne straty rynku targowego szacowano na 150 mln z³. Przy tym w najgorszej sytuacji znalaz³y siê ma³e firmy, stanowi¹ce wiêkszoœæ na rynku targów i funkcjonuj¹ce na zasadzie inwestowania zysków z jednego projektu w kolejny. Jesieni¹ bran¿a liczy³a na odbicie, ale plany, tak¿e du¿ych przedsiêbiorstw, pogrzeba³a druga fala pandemii.

– Wystartowaliœmy w ub.r. wczeœnie, wiêc uda³o nam siê w lutym i na pocz¹tku marca zorganizowaæ trzy imprezy, a potem od koñca sierpnia do pocz¹tku paŸdziernika jeszcze siedem. Ale ka¿da by³a jak jedna czwarta tej sprzed roku – mówi Andrzej Mochoñ, prezes Targów Kielce.

Ostatni do otwarcia

W Katowicach oszacowano, ¿e uczestnicy oraz organizatorzy wydarzeñ w tamtejszym Miêdzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek zostawili w 2019 r. w mieœcie ok. 510 mln z³. Tymczasem w 2020 r. – zaledwie 15–20 proc. tej kwoty.

– Bran¿a targów i eventów okaza³a siê pierwsz¹, której dzia³alnoœæ zosta³a zamkniêta przez pandemiê, a prawdopodobnie bêdzie tak¿e ostatni¹, która zostanie otwarta. Bêdziemy w lockdownie blisko 18 miesiêcy – stwierdza Wojciech Kuœpik, prezes Grupy PTWP, której spó³ka PTWP Event Center zarz¹dza katowickim MCK i Spodkiem.

W bran¿y ocenia siê, ¿e odbudowa sektora potrwa minimum dwa lata. Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ pozostaje przywrócenie popytu, ale niewiadom¹ jest dalszy rozwój pandemii. Realn¹ perspektyw¹ na du¿e wydarzenia jest jesieñ. – Liczymy, ¿e odmra¿anie dzia³alnoœci zacznie siê od maja. Ale du¿e wydarzenia trzeba przygotowaæ z pó³rocznym wyprzedzeniem – mówi Kuœpik.

– Je¿eli wystartujemy w maju, bêdzie szansa wyjœæ na zero – uwa¿a Mochoñ.

Pandemia najprawdopodobniej ju¿ na sta³e zmieni sposób dzia³ania bran¿y. Bêdzie przybywa³o imprez hybrydowych, a czêœæ wydarzeñ przeniesie siê do sieci.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored