Poland

Tarcza finansowa 2.0 – kto i jak może sięgnąć po subwencję?

FIRMA Finansowanie

Tarcza finansowa 2.0 to pomoc finansowa z PFR dla MŒP.

Tarcza finansowa 2.0 to pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŒP. ród³o: Adobe Stock

Tarcza finansowa 2.0 to wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, ma³ych i œrednich firm.

Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, ma³ych i œrednich firm dzia³a od 15 stycznia 2021 r. Przyjêto j¹ 5 stycznia br. uchwa³¹ Rady Ministrów przed³o¿on¹ przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na program sk³ada siê pomoc w formie subwencji finansowych dla  mikroprzedsiêbiorstw oraz dofinansowanie kosztów sta³ych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Bud¿et programu wynosi 13 mld z³ (ok. 2,91 mld euro), z czego 6,5 mld z³ ma byæ przeznaczone dla mikroprzedsiêbiorstw  i 6,5 mld z³ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.  Po spe³nieniu wymogów okreœlonych  w programie finansowania, z pomocy na takich samych warunkach jak MŒP mo¿e równie¿ skorzystaæ du¿y przedsiêbiorca.

Kto rozdziela pomoc z Tarczy finansowej 2.0?

Podmiotem przyznaj¹cym pomoc, odpowiedzialnym za wdro¿enie œrodków z Tarczy Finansowej 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Wnioski o subwencjê finansow¹ s¹ przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., a procedura odwo³awcza bêdzie przypadaæ w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Œrodki mog¹ byæ przekazane przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w 45 bran¿ach z Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) okreœlonych w programie Tarczy Finansowej 2.0.

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie p³ynnoœci finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniêtych przedsiêbiorstw.

Aby uzyskaæ subwencjê nale¿y m.in. prowadziæ dzia³alnoœci w ramach co najmniej jednego okreœlonego w programie finansowania kodu PKD i odnotowaæ okreœlony spadek obrotów. Warto wskazaæ, i¿ przedsiêbiorca, który uzyska³ pomoc finansow¹ z Tarczy Finansowej 1.0 z zastrze¿eniem limitów pomocy publicznej oraz limitów pomocy okreœlonej w regulaminie Tarczy Finansowej 2.0, mo¿e równie¿ wnioskowaæ o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Lista kodów PKD objêtych programem Tarczy Finansowej 2.0.

Aby uzyskaæ pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0, przedsiêbiorca bêdzie wykonywaæ dzia³alnoœæ w ramach jednego lub wiêcej wskazanych ni¿ej kodów PKD:

17.29.Z – Produkcja pozosta³ych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z – Pozosta³e drukowanie;

18.13.Z – Dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z – Introligatorstwo i podobne us³ugi;

49.39.Z – Pozosta³y transport l¹dowy pasa¿erski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z – Sprzeda¿ detaliczna odzie¿y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z – Sprzeda¿ detaliczna kwiatów, roœlin, nasion, nawozów, ¿ywych zwierz¹t domowych, karmy dla zwierz¹t domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z  –  Sprzeda¿  detaliczna  ¿ywnoœci,  napojów  i  wyrobów   tytoniowych  prowadzona   na straganach i targowiskach;

47.82.Z – Sprzeda¿ detaliczna wyrobów tekstylnych, odzie¿y i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z – Sprzeda¿ detaliczna pozosta³ych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie ¿ywnoœci dla odbiorców zewnêtrznych (katering);

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa³ego zakwaterowania;

56.10.A – Restauracje i inne sta³e placówki gastronomiczne;

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z – Pozosta³a us³ugowa dzia³alnoœæ gastronomiczna;

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z – Dzia³alnoœæ zwi¹zana z projekcj¹ filmów;

73.11.Z – Dzia³alnoœæ agencji reklamowych;

74.20.Z – Dzia³alnoœæ fotograficzna;

77.21.Z – Wypo¿yczanie i dzier¿awa sprzêtu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A – Dzia³alnoœæ agentów turystycznych;

79.12.Z – Dzia³alnoœæ organizatorów turystyki;

79.11.B – Dzia³alnoœæ poœredników turystycznych;

79.90.A – Dzia³alnoœæ pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B – Dzia³alnoœæ w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C – Pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z – Dzia³alnoœæ zwi¹zana z organizacj¹ targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajêæ sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B – Pozosta³e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A – Dzia³alnoœæ fizjoterapeutyczna;

86.90.D – Dzia³alnoœæ paramedyczna;

90.01.Z – Dzia³alnoœæ zwi¹zana z wystawianiem przedstawieñ artystycznych- zespó³ muzyczny;

90.02.Z – Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca wystawianie przedstawieñ artystycznych;

90.04.Z – Dzia³alnoœæ obiektów kulturalnych;

91.02.Z – Dzia³alnoœæ muzeów;

93.11.Z – Dzia³alnoœæ obiektów sportowych;

93.13.Z – Dzia³alnoœæ obiektów s³u¿¹cych poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z – Pozosta³a dzia³alnoœæ zwi¹zana ze sportem;

93.21.Z – Dzia³alnoœæ weso³ych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A – Dzia³alnoœæ pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tañczenia i w zakresie innych form  rozrywki  lub  rekreacji  organizowanych  w  pomieszczeniach  lub  w  innych  miejscach  o zamkniêtej przestrzeni;

93.29.B – Pozosta³a dzia³alnoœæ rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z – Pozosta³a dzia³alnoœæ rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z – Dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z popraw¹ kondycji fizyczne.

Pomoc dla mikroprzedsiêbiorstw

Pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 nie bêdzie dostêpna dla wszystkich. Przede wszystkim nie skorzystaj¹ z niej samozatrudnieni.

O wsparcie bêd¹ mogli ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, prowadz¹cy dzia³alnoœæ na dzieñ 31 grudnia 2019 r. oraz na dzieñ z³o¿enia wniosku.

Kody PKD bêd¹ sprawdzane na dzieñ 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na dzieñ z³o¿enia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez przedsiêbiorcê jest prowadzenie dzia³alnoœci w ramach co najmniej jednego kodu PKD okreœlonego w programie, przy czym kod ten musi byæ ujawniony we w³aœciwym rejestrze na ka¿d¹ z dat wskazanych powy¿ej.

Pomoc dla mikroprzedsiêbiorstw jest przeznaczona dla firm zatrudniaj¹cych od 1 do 9 pracowników z 45 bran¿ PKD wskazanych w Tarczy Finansowej 2.0, których roczny obrót lub suma bilansowa za rok 2019 nie przekracza³y 2 000 000 EUR.

 Warunki udzielania pomocy

Warunkiem uzyskania pomocy przez mikroprzedsiêbiorców jest spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:

Forma wsparcia

Instrumentem finansowym przewidzianym w Tarczy Finansowej 2.0 w celu udzielenia wsparcia mikroprzedsiêbiorcom jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana bêdzie na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiêbiorcê jest konieczne i niezbêdne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa bêdzie mia³a charakter bezzwrotny, po spe³nieniu przez przedsiêbiorcê warunków okreœlonych w programie Tarczy Finansowej 2.0.

Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. z³, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 36 tys. z³. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 72 tys. z³ na jednego pracownika.

Obliczenie subwencji finansowej dla mikrofirmy odbywa siê wed³ug poni¿szych zasad:

Wydatkowanie subwencji finansowej

Pomoc udzielana mikroprzedsiêbiorcom w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie jest pomoc¹, która musi zostaæ przeznaczona na wydatki kwalifikowalne. Subwencja finansowa ma charakter pomocy operacyjnej, tj. œrodki mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na pokrycie kosztów zwi¹zanych z prowadzon¹ przez mikrofirmê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

Subwencja dla mikrofirm bêdzie mog³a zostaæ wykorzystana, w szczególnoœci na:

  • pokrycie kosztów wynagrodzeñ pracowników,
  • kosztów zakupu towarów i materia³ów,
  • kosztów us³ug obcych, bie¿¹cych kosztów obs³ugi finansowania zewnêtrznego,
  • kosztów najmu (lub umów o  podobnym  charakterze)  nieruchomoœci  u¿ytkowanej  na cele prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
  • kosztów wszelkich nale¿noœci publicznoprawnych,
  • kosztów zakupu sprzêtu i innych œrodków trwa³ych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
  • Nale¿y wskazaæ, ¿e mikro-przedsiêbiorców obowi¹zuj¹ pewne zakazy. Przyk³adowo subwencja finansowa uzyskana w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie mo¿e byæ wydatkowana na przedp³acanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów czy te¿ finansowania transakcji nabycia (przejêcia) w sposób bezpoœredni lub poœredni, w czêœci lub ca³oœci innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, poœrednio lub bezpoœrednio, takie nabycie lub przejêcie (zakaz akwizycji).

Zasady umorzenia subwencji

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikroprzedsiêbiorstw podlega ca³kowitemu umorzeniu pod warunkiem ³¹cznego spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek:

Autorami tekstu s¹ adwokat Tomasz Kamiñski i aplikant adwokacki Jakub Murawski w KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP dzia³aj¹cej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7