Poland

TAP bardzo potrzebuje zgody Brukseli na pomoc

Bloomberg

W³adze Portugalii s¹ pewne, ¿e Komisja Europejska zatwierdzi plan pomocy publicznej ratowania narodowego przewoŸnika TAP — powiedzia³ minister finansów Joao Leao. Zgoda ma pojawiæ siê do koñca marca

Rz¹d Portugalii przedstawi³ w grudniu plan sanacji linii lotniczej: zaproponowa³ zmniejszenie zatrudnienia o 2 tys. ludzi i obni¿enie siatki p³ac nawet o 25 proc., a jednoczeœnie zapowiedzia³ gwarancje na ok. 2 mld euro, które pokryj¹ potrzeby finansowe linii do 2024 r. — pisze Reuter.

Od decyzji Brukseli zale¿y los przewoŸnika, jeœli odrzuci rz¹dowy plan ratunkowy, to TAP bêdzie musia³ natychmiast zwróciæ 1,2 mld euro, jakie otrzyma³ w czerwcu, a wtedy straci p³ynnoœæ. Plan zak³ada, ¿e rz¹d zamieni tê po¿yczkê na udzia³y, przez co w³asnoœæ skarbu pañstwa wzros³aby do 90 proc. Rz¹d nie rozwa¿a³ dot¹d zwrócenia siê do prywatnych posiadaczy obligacji, by zmniejszyli odbiór nale¿noœci dla zapewnienia TAP-owi dro¿noœci finansowej, ale te¿ nie wykluczy³ jeszcze tego. — G³ównym celem jest zapewnienie linii zrównowa¿onego rozwoju — powiedzia³ Leao.

- Oficjalne negocjacje z pionem konkurencji UE zaczê³y siê w styczniu, oczekujemy zatwierdzenia planu we I kwartale. Proponujemy, aby du¿a czêœæ tej po¿yczki (1,2 mld euro) zosta³a zamieniona na kapita³ akcyjny, wtedy wskaŸniki finansowe linii poprawi¹ siê — wyjaœni³ minister. Rz¹d ma obecnie w TAP 72,5 proc. Wed³ug Leao, jedn¹ mo¿liwoœci¹ jest zamiana ca³ej sumy po¿yczki na udzia³y, wtedy udzia³ skarbu pañstwa w linii dojdzie do prawie 90 proc. — Rz¹dowe dzia³ania wspieraj¹ce s¹ ograniczone w czasie, potem TAP bêdzie sam szukaæ œrodków na rynkach finansowych. Wa¿ne, by linia dzia³a³a samodzielnie, mo¿liwie jak najszybciej, od przysz³ego roku albo póŸniej nie bêdzie korzystaæ z finansów pañstwa — doda³.

Po 9 miesi¹cach 2020 TAP poniós³ straty ponad 700 mln euro. Minister zapytany, czy jest mo¿liwe zmniejszenie d³ugu 725 mln euro wobec posiadaczy obligacji linii odpar³: — Na razie nie ma tego w planie, ale musimy rozmawiaæ z Komisj¹ Europejsk¹, aby mieæ pewnoœæ, ¿e dotyczy to wszystkich udzia³owców.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7