Poland

Tam, gdzie zamarza etyka

Ksi¹¿ki Jo Nesbo z serii o detektywie Harrym Hole'u cechuje maestria suspensu. Pozosta³e, takie jak niedawno wydane „Królestwo", zaskakuj¹ mniej, s¹ bardziej rozwlek³e, za to bardziej rozbudowane w warstwie psychologicznej.

Miejsce akcji: górska wioska Os, o której, z powodu budowanej w pobli¿u drogi ekspresowej pozwalaj¹cej j¹ omin¹æ, wkrótce œwiat ma zapomnieæ. Po latach nieobecnoœci do Os przyje¿d¿a Carl Opgard, niegdyœ miejscowy przystojniak, który ostatnie kilkanaœcie lat spêdzi³ w Kanadzie. Powraca do Norwegii z piêkn¹ ¿on¹ oraz planem na inwestycjê, która mo¿e zapewniæ dostatnie ¿ycie wszystkim mieszkañcom lokalnej spo³ecznoœci. Zatrzymuje siê u starszego brata Roya, introwertycznego mechanika samochodowego, domatora niewychylaj¹cego nosa poza okolicê.

Z jednej strony w skupiaj¹cym kilkuset mieszkañców Os ka¿dy wie o ka¿dym wszystko, a z drugiej wioska skrywa wiele tajemnic. Miêdzy innymi te dotycz¹ce serii nieszczêœliwych wypadków na Kozim Zakrêcie, których ofiarami padli rodzice Carla i Roya oraz ojciec szefa policji. Czy uda siê je w koñcu rozwik³aæ? Czy planowana inwestycja bêdzie ratunkiem dla pogr¹¿onej w beznadziei osadzie? W jakim stopniu poczucie odpowie...

Football news:

Agnelli on the reform of the Champions League: 20 teams in the leagues is too much for balance
Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation