Poland

Tajwan w cztery dni rozprawił się z chińskim embargiem

Ananasy

AdobeStock

Chiny na³o¿y³y embargo na tajwañskie ananasy. Tajwañczycy pokazali, ¿e nie zamierzaj¹ siê poddawaæ.

W pi¹tek 26 lutego chiñskie w³adze og³osi³y ca³oœciowy zakaz importu ananasów z Tajwanu. Pekin t³umaczy³, ¿e w owocach znaleziono paso¿yty. Tajwañskie ministerstwo rolnictwa okreœli³o decyzjê Chin jako „nieakceptowaln¹” i podjêt¹ bez konsultacji.

Z danych tajwañskiego resortu rolnictwa cytowanych przez serwis Taiwan News, wynika ¿e do kontynentalnych Chin trafia 97 procent tajwañskiego eksportu ananasów. W 2020 roku Tajwan wyeksportowa³ na kontynent owoce warte blisko 54 mln dolarów. Dla rolników z Tajwanu chiñskie embargo na ich owoce by³o wiêc bardzo z³¹ wiadomoœci¹. Na szczêœcie dla nich, w nietypowy sposób zareagowa³y tajwañskie w³adze.

Minister Joseph Wu jeszcze w pi¹tek 26 lutego rozpocz¹³ na Twitterze kampaniê „Freedom Pineapple” (Ananas Wolnoœci), równie¿ prezydent Tsai Ing-wen skorzysta³ z Twittera, by wezwaæ Tajwañczyków do kupowania ananasów. Tsai Ing-wen napisa³, ¿e chiñskie praktyki handlowe s¹ „nieuczciwe” i porówna³ sytuacjê z ananasami do sytuacji australijskich win. Zauwa¿y³ te¿, ¿e 99,79 proc. importowanych przez Chiny z Tajwanu owoców pomyœlnie przesz³o inspekcje fitosanitarne.

Wezwanie do kupowania ananasów okaza³o siê byæ strza³em w dziesi¹tkê, bo Tajwañczycy rozprawili siê z chiñskim embargiem w 4 dni. Rolnicy z wyspy otrzymali zamówienia na owoce od firm i konsumentów w skali wykraczaj¹cej poza wartoœæ eksportu do Chin. Wœród zamawiaj¹cych przedsiêbiorstw s¹ zarówno przetwórcy produkuj¹cy na rodzimy rynek, jak i firmy specjalizuj¹ce siê w eksporcie owoców (tak œwie¿ych, jak i puszkowanych czy przetworzonych). Daje to powody do optymizmu wyra¿onego przez ministra rolnictwa Chen Chi-chunga, który uwa¿a, ¿e chiñski zakaz importu prze³o¿y siê na znalezienie nowych rynków dla tajwañskich owoców.

Chiñskie embargo na ananasy wesz³o w ¿ycie w momencie, w którym zaczê³y siê ju¿ zbiory w regionie Pingtung, z którego pochodzi 30 procent tajwañskich ananasów. W pozosta³ych regionach zbiory tych owoców trwaj¹ miêdzy marcem a czerwcem.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud