Poland

Tajemnicze zniknięcie najbogatszego Chińczyka

Dok¹d uciek³ Jack Ma? Mo¿e siê ukrywa lub siedzi w wiêzieniu? – Myœlê, ¿e ka¿dy miliarder w Chinach ma przed sob¹ dwie drogi. Albo wiêzienie, albo œmieræ – twierdzi Guo Wengui, biznesmen przebywaj¹cy na emigracji w USA

China News Service/Getty Images

Mo¿esz mieæ 51 mld dolarów maj¹tku. Mo¿esz byæ twórc¹ jednej z najwiêkszych korporacji na œwiecie. Mo¿esz wprowadziæ chiñski system p³atnoœci i gospodarkê w XXI wiek. Mo¿esz trafiaæ do rankingów najpotê¿niejszych ludzi œwiata. Ale musisz trzymaæ jêzyk za zêbami.

Partia s³ucha. I ciê zniszczy, jeœli powiesz coœ, co siê jej nie spodoba. Jack Ma, chiñski miliarder, twórca koncernu Alibaba Group, najwidoczniej o tej zasadzie zapomnia³. A przecie¿ jako d³ugoletni cz³onek Komunistycznej Partii Chin powinien j¹ znaæ „odruchowo". Powinien wiedzieæ, ¿e Xi Jinping, sekretarz generalny KPCh, nie lubi, gdy ludzie czyni¹ dziwne aluzje.

Jack Ma poczu³ siê jednak zbyt pewnie. – Jestem obecnie praktycznie emerytem, wiêc myœlê, ¿e mogê mówiæ swobodnie na tym nieoficjalnym forum i podzieliæ siê nieprofesjonalnymi przemyœleniami nieprofesjonalnej osoby – powiedzia³ 24 paŸdziernika 2020 r. na szanghajskiej konferencji Bund Financial Summit. Mówi³ o tym, jak budowaæ gospodarkê opart¹ na innowacjach i nowoczesny system finansowy.

Tekst jego przemówienia dla osoby z Zachodu mo¿e wydawaæ siê ma³o kontrowersyjny. Chiñski urzêdnik z ³atwoœci¹ jednak wy³apie w nim zakamuflowan¹ krytykê w³adz. Ma narzeka³ bowiem na chiñski syst...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7