Poland

Tajemnicze sygnały McCartney'a

Paul Mc Cartney

Paul Mc Cartney - fot. Fiona (bluecherry74) - CC BY-SA 2.0

Wikimedia

Sir Paul w ocenie wielu internautów daje znaki, ¿e przygotowuje siê do wydania p³yty „McCartney III”, koñcz¹c trylogiê solowych albumów sygnowanych wy³¹cznie nazwiskiem lub cyfr¹.

Jeszcze przed rozpadem The Beatles zacz¹³ nagrywaæ p³ytê „McCartney” wydan¹ w 1970 roku, a nastêpnie dziesiêæ lat póŸniej „McCartney II”. Oba albumy zosta³y nagrane w domu, w zamkniêciu.

Fani McCartneya zaczêli otrzymywaæ wskazówki, ¿e trzecia p³yta jest ju¿ w drodze po serii niespodziewanych animacji, które zaczê³y pojawiaæ siê na Spotify.

Gdy u¿ytkownicy odtwarzali utwory z „McCartney” i „McCartney II” w aplikacji mobilnej Spotify - wita³a ich animacja przedstawiaj¹ca kostkê rzucon¹ na zdjêcia ok³adek albumów, z trzema kropkami skierowanymi do góry.

Konta w mediach spo³ecznoœciowych gwiazdy równie¿ zaczê³y ujawniaæ seriê zdjêæ z trzema emotikonami gry w koœci.

Pojawi³y siê te¿ komunikaty, ¿e nazwa domeny mccartneyiii.com zosta³a zarejestrowana w sierpniu przez CSC Corporate Domains, firmê, która wczeœniej zarejestrowa³a paulmccartney.com i flaming-pie.com (w celu wznowienia albumu Paula z 1997 roku na pocz¹tku tego roku).

Odwiedzaj¹c witrynê, fani napotykaj¹ „powiadomienie o b³êdzie 303” - wymowny pastisz komunikatu „error 404”.

Jeœli chodzi o datê premiery, kr¹¿¹ plotki, ¿e p³yta pojawi siê 11 grudnia.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million