Poland

Tajemnicza eksplozja w kościele baptystów w USA

FBI i lokalna policja badaj¹ eksplozjê, do której dosz³o w sobotê w koœciele pod Los Angeles. Pod œwi¹tyni¹ organizowa³y siê wczeœniej protesty, zwi¹zane z g³oszonym tam przes³aniem przeciwko spo³ecznoœci LGBT.

Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia o 4.30 w nocy. Pocz¹tkowo s¹dzili, ¿e chodzi o wandala, który wybi³ okna w koœciele baptystów First Works w mieœcie El Monte. Jednak póŸniej zauwa¿yli, ¿e ze œrodka wydobywa siê dym - powiedzia³ dziennikarzom Christopher Cano z miejskiej policji.

- Wtedy zdaliœmy sobie sprawê, ¿e okna nie zosta³y rozbite, ¿e faktycznie zosta³y wybite w wyniku jakiejœ eksplozji - powiedzia³ Cano.

Rzeczniczka FBI Laura Eimiller poinformowa³a, ¿e w zdarzeniu nikt nie zosta³ ranny. W³adze na razie nie przekaza³y, jaka jest skala zniszczeñ wewn¹trz koœcio³a.

Eimiller powiedzia³a, ¿e na razie incydent nie jest badany pod k¹tem przestêpstwa z nienawiœci, ale „zawsze bêdzie to traktowane jako teoria, gdy atakowany jest dom modlitwy”.

Wczeœniej œwi¹tynia wielokrotnie by³a krytykowana ze wzglêdu na treœci w niej g³oszone. Na czele parafii stoi pastor Bruce Mejia, który potêpi³ zwi¹zki osób tej samej p³ci. Wed³ug oœwiadczenia, zamieszczonego na stronie internetowej koœcio³a, wierni uwa¿aj¹ homoseksualizm za „grzech i obrzydliwoœæ, któr¹ Bóg karze œmierci¹”.
The Southern Poverty Law Centre, organizacja non-profit, specjalizuj¹ca siê w sporach s¹dowych o prawa obywatelskie, umieœci³a koœció³ na liœcie obserwowanych w 2019 roku „grup nienawiœci przeciwko LBGTQ”.

Football news:

New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements