Poland

Szwecja ogranicza działanie restauracji i kawiarni

Od poniedzia³ku restauracje i kawiarnie w Szwecji bêd¹ musia³y byæ zamykane o 20:30 - informuje thelocal.se.

O 20:30 bêd¹ musia³y siê zamykaæ zarówno te lokale, które serwuj¹ alkohol, jak i te, które nie maj¹ go w ofercie.

Wczeœniej w³adze Szwecji zakaza³y barom i restauracjom sprzeda¿y alkoholu po godzinie 20. Teraz wszystkie placówki gastronomiczne bêd¹ musia³y zamykaæ siê o 20:30.

Po 20:30 nadal mo¿liwa bêdzie jednak sprzeda¿ posi³ków na wynos - zaznacza szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego.

Agencja przygotowuje te¿ przepisy, które zmniejsz¹ maksymaln¹ liczbê osób, które mog¹ przebywaæ w sklepach i supermarketach.

Agencja wzywa jednoczeœnie, by na zakupy nie chodziæ ca³ymi rodzinami.

- Po roku z wirusem wiemy, ¿e musimy zachowywaæ dystans. To najbardziej skuteczny œrodek ograniczenia transmisji wirusa - oœwiadczy³ premier Stefan Löfven,

- To nie jest czas na ³agodzenie. Nie mo¿e byæ t³umów, ani na stacjach benzynowych, ani w sklepach, ani nigdzie - doda³ szef szwedzkiego rz¹du.

W ostatnim czasie szwedzki parlament przyj¹³ tymczasowe przepisy pozwalaj¹ce rz¹dowi na ograniczenie swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wczeœniej w walce z epidemi¹ rz¹d Szwecji bazowa³ na rekomendacjach dla obywateli, a nie na zakazach.

W Szwecji liczba zaka¿eñ koronawirusem roœnie od dwóch tygodni - w ci¹gu ostatnich 14 dni w kraju wykryto 445 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców.

£¹cznie w Szwecji wykryto jak dot¹d 647 470 zaka¿eñ koronawirusem. Zmar³o 12 793 chorych na COVID-19.

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law