Poland

Szwecja: Gmina wycofuje się z zakazu noszenia masek w szkołe

W³adze szwedzkiej gminy Halmstad wycofa³y siê z zakazu noszenia masek w szko³ach, po tym jak spad³a na nie fala krytyki - informuje thelocal.se.

W³adze Halmstad, które wczeœniej wyjaœnia³y, ¿e obawiaj¹ siê, i¿ maski bêd¹ noszone w szko³ach w niew³aœciwy sposób, ostatecznie wycofa³y siê z zakazu.

W Szwecji d³ugo nie rekomendowano noszenia masek mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Rekomendacja taka pojawi³a siê dopiero w styczniu, kiedy zaapelowano o noszenie masek w œrodkach transportu publicznego w godzinach szczytu.

W innych sytuacjach noszenie masek nie jest rekomendowane przez Agencjê Zdrowia Publicznego, ale nie ma te¿ rekomendacji negatywnej dotycz¹cej ich noszenia.

Football news:

Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal