Poland

Szwajcarzy popierają "zakaz noszenia burek"

Zdecydowana wiêkszoœæ wyborców w Szwajcarii popiera wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu noszenia odzie¿y zakrywaj¹cej twarz w miejscach publicznych - wynika z sonda¿u opublikowanego w pi¹tek.

Wed³ug sonda¿u przeprowadzonego przez Tamediê wœród 15 tysiêcy uprawnionych do g³osowania, 63 procent ankietowanych zadeklarowa³o, ¿e zag³osuje na "tak" lub rozwa¿a zag³osowanie na "tak" w nadchodz¹cym referendum w sprawie zakazu - poda³ dziennik "Tages Anzeiger".

Szwajcarzy maj¹ 7 marca g³osowaæ nad tym, czy chc¹ zakazaæ publicznego zakrywania twarzy. Referendum obejmie równie¿ szereg innych kwestii. 

Ustawa nie mówi wprost o muzu³mañskich strojach, stwierdzaj¹c jedynie, ¿e "nikt nie bêdzie zas³ania³ twarzy w miejscach publicznych, ani w miejscach dostêpnych dla spo³eczeñstwa, ani w miejscach, gdzie us³ugi s¹ zazwyczaj dostêpne dla wszystkich".

Proponowany zakaz, któremu sprzeciwia siê rz¹d Szwajcarii, jest powszechnie postrzegany jako wymierzony w spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹.

Projekt przewiduje równie¿ kilka odstêpstw, w tym w "miejscach kultu", a tak¿e, co istotne w czasach pandemii, z "powodów zdrowotnych".

Komitet, który z³o¿y³ inicjatywê, jest silnie wspierany przez populistyczn¹ prawicow¹ Szwajcarsk¹ Partiê Ludow¹, ale niektórzy lewicowi politycy równie¿ przy³¹czyli siê do kampanii w imiê ochrony praw kobiet.

Szwajcarska minister sprawiedliwoœci Karin Keller-Sutter og³osi³a w tym tygodniu, ¿e rz¹d sprzeciwia siê ogólnokrajowemu zakazowi, podkreœlaj¹c, ¿e kobiety zakrywaj¹ce ca³e cia³o s¹ rzadko widywane w Szwajcarii. Podkreœli³a, ¿e wiêkszoœæ kobiet, które zas³aniaj¹ twarz, to turystki.

Keller-Sutter sugerowa³a równie¿, ¿e przepisy w tej sprawie powinny byæ w gestii 26 kantonów Szwajcarii. Dwa kantony: Ticino i St.Gallen, ju¿ wprowadzi³y takie zakazy, podczas gdy trzy inne kantony, Zurych, Solothurn i Glarus, odrzuci³y takie rozwi¹zanie w ostatnich latach.

Rz¹d i parlament popieraj¹ kontrpropozycjê, która wymaga³aby od mieszkañców, aby ujawniali swoje twarze w³adzom w celu identyfikacji, na przyk³ad na przejœciach granicznych lub w transporcie publicznym. W przypadku odmowy mog³aby byæ na³o¿ona kara do 10 tys. franków szwajcarskich (9300 euro).

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7