Poland

Szwajcaria zakazuje noszenia burek i nikabów

AFP

Oko³o 52 proc. g³osuj¹cych w referendum Szwajcarów zdecydowa³o, ¿e w kraju zostanie wprowadzony zakaz zas³aniania twarzy w miejscach publicznych. Tym samym Szwajcaria idzie œladem Francji, Austrii i Holandii, gdzie taki zakaz ju¿ wprowadzono/

Inicjatywê przeprowadzenia referendum ws. noszenia przez muzu³manki burek i nikabów zapocz¹tkowa³ w 2016 roku Komitet z Egerkingen, powi¹zany z konserwatywn¹ Szwajcarsk¹ Parti¹ Ludow¹.

Ten sam, który z powodzeniem domaga³ siê w 2009 roku referendum ws. zakazu budowy w Szwajcarii nowych minaretów.

Przeciwny referendum i zakazowi by³ rz¹d, wed³ug którego burki to zjawisko w Szwajcarii marginalne, i proponowa³ wprowadzenie przepisu, który zobowi¹¿e muzu³manki do ods³oniêcia twarzy na ¿¹danie urzêdnika, w celu potwierdzenia to¿samoœci.

Zakazowi sprzeciwiali siê te¿ hotelarze i organizacje turystyczne. Ich zdaniem zaszkodzi to wizerunkowi Szwajcarii jako pañstwa tolerancyjnego i otwartego, straci na tym tak¿e atrakcyjnoœæ turystyczna kraju w oczach podró¿nych z krajów muzu³mañskich.

Z kolei spo³ecznoœæ muzu³mañska uwa¿a, ¿e zakaz to ewidentny atak na spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹, a jego celem jest jeszcze wiêksze stygmatyzacja i marginalizacja muzu³manów.

W referendum za wprowadzeniem zakazu opowiedzia³o siê 52 proc. g³osuj¹cych. Oznacza to, ¿e zakaz noszenia burek i nikabów zostanie wpisany do ustawy zasadniczej. Wolno je bêdzie nosiæ wy³¹cznie w miejscach kultu religijnego.

Spo³ecznoœæ muzu³mañska w Szwajcarii to ok. 390 tys. osób - ok. 5 proc. z 8,6 mln populacji.

Z niedawnych badañ Uniwersytety w Lucernie wynika, ¿e burki nosi w Szwajcarii od 21 do 37 kobiet, zaœ przypadków noszenia nikabów, obowi¹zkowych w Afganistanie pod rz¹dami talibów, nie notuje siê w ogóle.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation