Poland

Szumilas: edukacja może nie znieść kolejnej rewolucji

Krystyna Szumilas – polityk i samorz¹dowiec, pos³anka na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji (od 2001); od 2007 do 2011 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2011 do 2013 minister edukacji narodowej. By³a cz³onkini¹ Unii Wolnoœci, a od 2001 nale¿y do Platformy Obywatelskiej.

EAST NEWS/Stanis³aw Kowalczuk;

System edukacji powinien byæ elastyczny, bo zawsze bêdzie istnieæ koniecznoœæ dopasowywania go do czasu, w którym ¿yj¹ dzieci - mówi Krystyna Szumilas, minister edukacji w dugim rz¹dzie Donalda Tusk.

Plus Minus: 20 lat mija od za³o¿enia PO. Jest pani w partii od pocz¹tku. Czy ugrupowanie siê zmieni³o? Andrzej Olechowski, jeden z za³o¿ycieli PO, powiedzia³ ostatnio, ¿e nie widzi w tej partii ludzi zdolnych do rz¹dzenia.

Nie zgadzam siê z tym. Skoro jestem w Platformie Obywatelskiej i pracujê na jej sukces, to dlatego, ¿e wierzê, i¿ wspólnie mo¿emy zrobiæ coœ dobrego. Wed³ug mnie te podstawowe wartoœci, dla których zapisa³am siê do PO – wolnoœæ gospodarcza, wolnoœæ podejmowania decyzji, myœlenie o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest wa¿ny i ¿e tak trzeba zmieniaæ rzeczywistoœæ, aby ka¿dy znalaz³ w niej swoje miejsce – nie uleg³y zmianie.

To s¹ wartoœci tak ogólne, ¿e pewnie wiêkszoœæ partii mog³aby siê pod nimi podpisaæ, a jednak nie wst¹pi³a pani np. do SLD.

By³am cz³onkiem Solidarnoœci, wiêc wiadomo, po której stronie sceny politycznej sta³am. A ¿e jestem cz³owiekiem œrodka, od pocz¹tku popiera³am takie w³aœnie partie, czyli najpie...

Football news:

Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings
Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games