Poland

Szpitale polowe trafiają do zamrażarki

Ochrona zdrowia

Szpital tymczasowy w £odzi, Hala Expo

Budowê szpitali tymczasowych (na zdj. placówka powstaj¹ca w Hali Expo w £odzi) finansuje bud¿et pañstwa

Rzeczpospolita/ Marian Zubrzycki

Du¿o ³ó¿ek covidowych, ma³o zaka¿eñ. Szpitale polowe trafiaj¹ do zamra¿arki.

Od paŸdziernika w trybie ekspresowym mia³o powstaæ ponad 20 szpitali polowych – w ich budowê rz¹d w³¹czy³ spó³ki Skarbu Pañstwa, m.in. Tauron, Orlen, Lotos. Ale kiedy je zbudowano, sytuacja siê zmieni³a – liczba zaka¿eñ spad³a. Dane Ministerstwa Zdrowia z czwartku s¹ optymistyczne: na blisko 39 tys. ³ó¿ek covidowych zajêtych jest po³owa – 20,5 tys. Szpitale polowe stanê³y, zrobiono nabory kadry medycznej, jednak nie s¹ uruchamiane, a jeœli ju¿, to w niewielkiej czêœci.

Ma³e ob³o¿enie

Do bazy placówek nieaktywnych trafi³ gotowy do u¿ytku szpital tymczasowy wybudowany przez Wêglokoks w hali na lotnisku w Pyrzowicach na Œl¹sku. Tak jak i drugi – w Ustroniu.

– Nie ma potrzeby obecnie z nich korzystaæ, notujemy du¿y spadek liczby osób zaka¿onych. Poza tym w³aœnie zacz¹³ dzia³aæ 500-³ó¿kowy szpital w Miêdzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W czwartek mia³ piêciu pacjentów – t³umaczy Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody œl¹skiego.

Sytuacja epidemiczna jest tak dobra, ¿e Œl¹sk rozpocz¹³ odblokowywanie tzw. ³ó¿ek covidowych w szpitalach stacjonarnych. W tym tygodniu przywróconych ma byæ 700 ³ó¿ek w regionie, w drugim etapie – 500, by szpitale okulistyczne czy kardiologiczne zaczê³y normalnie pracowaæ.

Tak¿e MON wstrzyma³o zapowiadane na prze³om listopada i grudnia otwarcie szpitala na Okêciu, budowanego pod patronatem Wojskowego Instytutu Medycznego. Jest w nim 250 ³ó¿ek (30 intensywnej terapii). I ten gotowy szpital trafi³ do „zamra¿arki". Bêdzie przyjmowa³ pacjentów, dopiero gdy inne szpitale (w tym tymczasowe) w Warszawie przestan¹ byæ wydolne. Obecnie nie ma potrzeby „wykorzystywania tego typu placówki, gdy¿ liczba ³ó¿ek i respiratorów w systemie jest wystarczaj¹ca" – podaje MON. W szpitalu na Stadionie Narodowym na 285 ³ó¿ek zajêtych jest 60.

Trzy dni temu Orlen odda³ do u¿ytku szpital modu³owy na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego koncernu (bêdzie go prowadzi³ Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku, który te¿ ma wiêcej wolnych ³ó¿ek dla chorych na Covid ni¿ pacjentów). Ma tê zaletê, ¿e ka¿dy z czterech modu³ów mo¿na wykorzystaæ do innych celów. Dyrektor szpitala Stanis³aw Kwiatkowski chce 9 grudnia uruchomiæ tylko jeden modu³ – 56 ³ó¿ek. Ilu chorych tam trafi? – Trudno oszacowaæ, nikt nie wie, co siê wydarzy za tydzieñ czy po Nowym Roku – mówi dyrektor.

Nie wiadomo te¿, czy bêdzie potrzebny szpital Lotosu w Amber Expo w Gdañsku, który tak¿e ma trafiæ do „zamra¿arki". Marcin Tymiñski z Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego przyznaje, ¿e w po³owie grudnia gotowy bêdzie szpital w Sopocie w budynku sanatorium MSWiA i – jeœli nic siê nie zmieni – zostanie uruchomione tylko jedno piêtro na ok. 30 ³ó¿ek. – Wiêcej nie jest potrzebne – t³umaczy Tymiñski.

Lepiej je mieæ

Budowê szpitali tymczasowych finansuje bud¿et pañstwa, m.in. z Funduszu Przeciwdzia³ania Covid-19. Miesiêczne koszty 500-³ó¿kowego szpitala tymczasowego oszacowano na 21,5 mln z³ – jeœli bêdzie mia³ pacjentów.

S³awomir Kmak, dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krynicy- -Zdroju, który kieruje te¿ nowo otwartym szpitalem tymczasowym w tym mieœcie na 168 ³ó¿ek (zbudowanym przez Tauron), czeka na zmianê przepisów dotycz¹cych finansowania ³ó¿ka pustego. – Zarz¹dzenie prezesa NFZ mówi, ¿e albo ³ó¿ko ma wartoœæ 822 z³ razem z personelem, albo ma wartoœæ zero, je¿eli nie ma personelu. Powinna siê pojawiæ op³ata za gotowoœæ ³ó¿ka, które czeka. To bardziej ekonomiczne, gdy czeka bez personelu, ni¿ obk³adanie go na si³ê personelem – zaznacza dyr. Kmak.

Czy budowa szpitali tymczasowych by³a s³uszna?

– Decyzja zapad³a za póŸno, w szczycie epidemii w paŸdzierniku, rz¹d zmarnowa³ pó³ roku. Sposób ich przygotowywania jest chaotyczny i nieefektywny – mówi Robert Kropiwnicki, pose³ Koalicji Obywatelskiej. – Kosztów wci¹¿ nie znamy. Nie mamy umowy z KPRM, NFZ nie ma faktur za wykonane œwiadczenia.

Prof. W³odzimierz Gut, wirusolog, zauwa¿a jednak: – To kosztowne przedsiêwziêcie, ale co bêdzie, jeœli nast¹pi skok i znów bêdzie 30 tys. zaka¿eñ dziennie? Takich szpitali szybko siê nie buduje. To, czy bêd¹ potrzebne, zale¿y od zachowania obywateli. A mamy sezon przedœwi¹teczny, wzmo¿onych zakupów, ferii i nie wiemy, jak to siê odbije na Covidzie.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals