Poland

Szkoda, że państwo tego nie widzą

Patryk Rombel, trener reprezentacji Polski

shutterstock

Polscy pi³karze rêczni dali na mistrzostwach œwiata widowisko, jak za dawnych lat, ale kibice narodziny nowej dru¿yny mog¹ ogl¹daæ tylko w internecie.

Prawa do pokazywania turnieju maj¹ stacje z 134 krajów, ale dla naszych nadawców mundial by³ za drogi. - Dziwnie siê z tym czujemy. Uprawiamy przecie¿ dyscyplinê z tradycjami, a mecze kadry zawsze dawa³by emocje i frajdê - przyznaje trener Patryk Rombel w rozmowie z „Rz”. Wczeœniej przekonywa³ zawodników, jak jest z³y, ¿e nikt w nich w Polsce nie wierzy.

Jego podopieczni robi¹ wszystko, aby wiara wróci³a. Polacy najpierw pokonali wicemistrzów Afryki Tunezyjczyków (30:28) - to by³o szóste zwyciêstwo z rzêdu, takiej serii nie prze¿yliœmy od 2007 roku - a póŸniej po bardzo dobrym meczu przegrali z mistrzami Europy Hiszpanami (26:27). Wartoœæ kadry roœnie, to drugie starcie obejrza³o na Youtube pó³ miliona widzów.

Micha³ Daszek zapowiada³ przed turniejem, ¿e wyjazdy po naukê siê skoñczy³y. Rombel kadrê prowadzi od dwóch lat i choæ w tym czasie Polacy mieli tylko 25 treningów w pe³nym sk³adzie, to na boisku jest coraz mniej przypadku. Mundial w Egipcie daje sygna³, ¿e reprezentacja po kilku latach zapaœci odzyskuje kontakt ze œwiatem.

- Mo¿emy walczyæ i wygrywaæ z klasowymi dru¿ynami - mówi Adam Morawski, który po spotkaniu zebra³ kolegów na œrodku boiska i przekonywa³, ¿e nie maj¹ siê czego wstydziæ. - Byliœmy wkurzeni. Nie chcemy ju¿ piêknie przegrywaæ, czujemy niedosyt. Wiemy, ¿e jeœli realizujemy za³o¿enia trenera i gramy mocno w obronie, mo¿emy walczyæ z ka¿dym - przekonuje w rozmowie z „Rz” tak¿e Rafa³ Przybylski.

Rombel uwa¿a, ze jego podopieczni w meczu z Hiszpani¹ zas³u¿yli na remis. - Jest mi ¿al, bo zawodnicy zostawili na boisku masê serca i zdrowia. Nasza obrona by³a solidna, graliœmy dobrze taktycznie, a œrodkowi nieŸle prowadzili zespó³. Pope³niliœmy jednak sporo b³êdów, bo a¿ piêtnaœcie. Unikaj¹c ich i graj¹c konsekwentnie mo¿emy walczyæ o zwyciêstwo z ka¿dym - mówi selekcjoner.

Polacy maj¹ jedn¹ z najm³odszych dru¿yn na turnieju. Siwizny dodaj¹ jej ci, których do kadry wprowadza³ jeszcze Bogdan Wenta: Przemys³aw Krajewski, Piotr Wyszomirski i Piotr Chrapkowski. To liderzy szatni, na boisku rozpychaj¹ siê m³odsi. Kiedy Rombel pod koniec meczu pos³a³ do gry Macieja Majdziñskiego i Jana Czuwarê, œrednia wieku spad³a poni¿ej dwudziestu czterech lat.

Mundial kreuje bohaterów. Arkadiusz Moryto przeciwko Tunezyjczykom powtórzy³ wyczyn Tomasza T³uczyñskiego z 2009 roku i zdoby³ jedenaœcie bramek. Eksperci chwal¹ Szymona Siækê, Morawski odbi³ dziewiêtnaœcie rzutów Hiszpanów, a zapowiedŸ niedzielnego meczu zdobi³o has³o: „Braterska sztuka obrony”, bo na œrodku polskiej defensywy stoj¹ dwie wie¿e: Maciej i Tomasz Gêbalowie.

Œrodek rozegrania - to pozycja, na której od lat by³a czarna dziura - Rombel powierzy³ Micha³owi Olejniczakowi. 19-latek, podobnie jak czterech innych kadrowiczów, uczy siê pi³ki rêcznej od Ta³anta Dujszebajewa w £om¿y VIVE Kielce. Tylko szeœciu reprezentantów gra zagranic¹, choæ dawne gwiazdy zachêcaj¹ m³odych Polaków do ucieczki z PGNiG Superligi i wyjazdu na Zachód.

Bia³o-Czerwoni fazê grupow¹ zamkn¹ wtorkowym meczem z Brazylijczykami, którzy mundial zaczêli od dwóch remisów. - Nasi rywale maj¹ w sk³adzie zawodników z Veszprem i Barcelony, nie schodz¹ poni¿ej pewnego poziomu - przestrzega Rombel. - Bêdziemy siê biæ. Czeka nas twarde spotkanie, bo graj¹ mocno w obronie - dodaje Przybylski.

Polakom do awansu wystarczy remis z Brazylijczykami, bez wzglêdu na wynik tego meczu mog¹ te¿ awansowaæ, jeœli Tunezja nie wygra z Hiszpani¹. Zespo³y z naszej grupy w kolejnej rundzie i w kolejnej grupie - tym razem szeœciozespo³owej - zmierz¹ siê z Niemcami, Wêgrami i Urugwajczykami, którzy s¹ ju¿ pewni awansu po tym jak z mundialu wycofa³a siê zdziesi¹tkowana koronawirusem Republika Zielonego Przyl¹dka. Mecze grupowe z pierwszej rundy zostan¹ zaliczone, a dwa pierwsze zespo³y uzyskaj¹ awans do pó³fina³ów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7