Poland

Szkocja podziękuje służbie zdrowia. Premia dla pracowników

AFP

Premier Szkocji Nicola Sturgeon poinformowa³a o jednorazowej wyp³acie dla pracowników s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej. Otrzymaj¹ 500 funtów premii za pracê w czasie pandemii.

Premiera zostanie wyp³acona wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej i spo³ecznej, którzy byli zatrudnieni od 17 marca 2020 roku, w tym pracowników, którzy musieli siê chroniæ lub odeszli na emeryturê.

Na ten cel zostanie ³¹cznie przekazanych oko³o 180 mln funtów. Pieni¹dze trafiê do 300 tysiêcy pracowników, w tym pielêgniarek, salowych, lekarzy, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników domów opieki, hospicjów oraz pracowników opieki nad dzieæmi.

- Wiosn¹, u szczytu pierwszej fali, wielu z nas publicznie - i czêsto g³oœno - pokaza³o nasze uznanie dla pracy, jak¹ wykonywali nasi pracownicy NHS i opieki spo³ecznej - powiedzia³a premier Nicola Sturgeon.

- Brawa by³y wa¿ne, ale nigdy nie by³y wystarczaj¹ce. Nasze uznanie musi byæ pokazane w bardziej namacalny sposób - doda³a.

- Oczywiœcie, taka zap³ata nigdy nie mo¿e zbli¿yæ siê do wyra¿enia naszego pe³nego podziwu dla tych, którzy troszczyli siê o nas tak heroicznie. Ale dla naszych pracowników s³u¿by zdrowia i opieki, to demonstracja tego, co jesteœmy wam wspólnie winni - i serdeczne podziêkowania za poœwiêcenie, jakie poczyniliœcie - wyjaœni³a Sturgeon.

Football news:

Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game