Poland

Szkoccy rybacy protestują. „Brexitowa rzeź" grozi bankructwami

Szkoccy rybacy protestuj¹ w Londynie

AFP

Biurokracja zwi¹zana z przep³ywem towaru po brexicie sprawia, ¿e rybacy trac¹ nawet milion funtów dziennie.

Szkoccy rybacy rozpoczêli protest pod siedzib¹ premiera Wielkiej Brytanii. Ciê¿arówki ozdobione has³ami „Brexitowa rzeŸ" czy „Niekompetentny rz¹d niszczy przemys³ rybny" stoj¹ niedaleko Downing Street 10.

Rybacy maj¹ powody do protestu – Scotland Food and Drink, organizacja zrzeszaj¹ca miêdzy innymi rybaków, szacuje, ¿e bran¿a traci nawet milion funtów dziennie z powodu b³êdów administracji i zwiêkszonej biurokracji po brexicie. B³êdy urzêdników oraz wiêksza liczba dokumentów do wype³niania zwi¹zana jest z nowymi kontrolami granicznymi i celnymi, które musia³y siê pojawiæ po tym, jak Wielka Brytania ostatecznie puœci³a Uniê Europejsk¹. Jednak to wszystko opóŸnia i spowalnia handel rybami i owocami morza, a tak¿e sprawia, ¿e ceny przeznaczonych na rynek europejski specja³ów spad³y o 40 do 50 procent.

Szkoccy rybacy protestuj¹ w Londynie

AFP

- Straty sektora rosn¹ i sytuacja jest pilna – stwierdzi³a, cytowana przez CNN, Donna Fordyce, CEO Seafood Scotland.

Jedna z firm, która normalnie sprzedawa³a na rynek UE towar wart milion funtów tygodniowo, da³a radê w ostatnim tygodniu dostarczyæ swoim kontrahentom produkty warte... 12 tysiêcy funtów, czyli ledwie promil tego co zawsze. W zwi¹zku z czym firma ta nakaza³a swoim 27 dostawcom zaprzestaæ po³owów. Inna firma, która zwykle wysy³a³a do Francji codziennie jedn¹ do dwóch ciê¿arówek pe³n¹ ¿ywych homarów, krabów i langust od pocz¹tku stycznia straci³a 90 proc. przychodów. Ratunkiem dla tej firmy jest rynek azjatycki, ale i tak musi zwracaæ po³ów do morza, gdy¿ nie jest w stanie uzyskaæ od brytyjskich urzêdów odpowiednich dokumentów, które umo¿liwi³yby eksport do Francji.

Szkoccy rybacy protestuj¹ w Londynie

AFP

- Wywiezienie czegokolwiek z Wielkiej Brytanii do UE jest osi¹galne raczej ³utem szczêœcia – twierdzi Donna Fordyce.

Przedstawiciele bran¿y narzekaj¹ na to, o czym wielu ekspertów uprzedza³o ju¿ od miesiêcy – na brak czasu na zapoznanie siê z nowymi przepisami. Porozumienie miêdzy UE a Wielk¹ Brytani¹ zawarto w ostatniej chwili, 24 grudnia, a przepisy wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia.

Tymczasem premier Boris Johnson zapowiedzia³, ¿e rz¹d utworzy³ fundusz wartoœci 100 mln funtów na wyp³atê rekompensat za biurokratyczne opóŸnienia. Obecne problemy Johnson nazwa³ „problemami z pocz¹tkiem", a przy tym obwini³ zamykanie restauracji w Europie za spadek popytu na brytyjskie ryby.

Zapewnienia premiera oraz zrzucanie przez niego winy na wszystkich poza sob¹ samym, jak na razie nie dzia³aj¹ na szkockich rybaków.

Szkoccy rybacy protestuj¹ w Londynie

AFP

- Zostaliœmy oszukani przez rz¹d Westminsteru. To absolutna hañba, to przez co musieliœmy przejœæ – twierdzi³ Jamie McMillan, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Loch Fyne Seafarms i Loch Fyne Langoustines.

McMillan grozi³ w zesz³ym tygodniu, ¿e je¿eli sytuacja dalej bêdzie tak wygl¹daæ, to wyrzuci zgni³e skorupiaki pod budynek brytyjskiego parlamentu. Na razie nie zrealizowa³ groŸby.

Football news:

Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8