Poland

Szklarski: W USA rozum starł się z nadzieją i przegrał

AFP/Angela Weiss

Ameryka ¿yje w stanie napiêcia, rosn¹cego rozwarstwienia, ubo¿enia klasy œredniej, nie mówi¹c o klasie robotniczej. Globalizacja wyprowadzi³a mnóstwo dobrze p³atnych miejsc pracy za granicê. W efekcie ludzie musz¹ pracowaæ na pó³tora etatu albo nawet na dwóch, ¿eby utrzymaæ rodzinê - mówi Elizie Olczyk dr hab. Bohdan Szklarski, profesor z Oœrodka Studiów Amerykañskich UW, wyk³adowca Collegium Civitas.

Plus Minus: Œwiat z zapartym tchem obserwowa³ wydarzenia na Kapitolu, gdy t³um zwolenników Donalda Trumpa, ustêpuj¹cego prezydenta, wdar³ siê do budynku i przerwa³ obrady, podczas których Senat i Kongres zatwierdza³y g³osy elektorskie. Czy to wydarzenie pana zaskoczy³o?

Bardzo. By³em w szoku. Wiedzia³em, ¿e po Donaldzie Trumpie mo¿na siê spodziewaæ wszystkiego, a wiêc i takiego rozwoju wydarzeñ po wyborach. Z drugiej strony nie spodziewa³em siê, ¿e demonstrantom tak ³atwo pójdzie. ¯e mo¿na by³o w ogóle wejœæ do miejsca, które jest œwi¹tyni¹ demokracji, i je zdemolowaæ.

Wielkiej demolki nie by³o. Trochê porozrzucanych papierów.

To prawda, t³um wydawa³ siê z pocz¹tku dosyæ potulny. Widaæ by³o pewien szacunek dla miejsca, ale równoczeœnie chêæ zademonstrowania si³y i przekonanie o s³usznoœci. To ono napêdza³o t³um. Potem okaza³o siê, ¿e zagro¿enie by³o bardziej znacz¹ce. A œwiat ogl¹da³ to w szoku.

Dlaczego czêœæ wyborcó...

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident