Poland

Sześć firm chętnych na budowę S7. Cztery mieszczą się w budżecie

MOTO Tu i teraz

fot. AdobeStock

Do przetargu zorganizowanym przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg krajowych i Autostrad zg³osi³o siê szeœæ firm. Walcz¹ one o wybudowanie 15-kilometrowego odcinka trasy S7 pomiêdzy wêz³ami Lesznowola i Tarczyn Pó³noc. Droga ma byæ gotowa za 2,5 roku.

Budowa odcinka trasy S7 pomiêdzy Lesznowol¹ a wêz³em Tarczyn Pó³noc przyci¹gnê³a szeœciu chêtnych. Wed³ug informacji podanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad, najni¿sz¹ ofertê, opiewaj¹c¹ na 510,5 miliona z³otych, z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Us³ug Technicznych Interor. Kolejne by³y od: konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia (577 mln z³), Strabag (niespe³na 580,8 mln z³), konsorcjum Mota-Engil Central Europe i Budpol (608,5 mln z³), Budimex (677,1 mln z³) oraz Polaqua (728,5 mln z³). Dyrekcja na budowê zabezpieczy³a ponad 636 mln z³. Oznacza to, ¿e tylko cztery oferty zmieœci³y siê w zaplanowanym bud¿ecie.

Procedowany przetarg jest kolejnym, po tym jak w paŸdzierniku zesz³ego roku, GDDKiA odst¹pi³a od umowy z wykonawc¹, który mia³ wybudowaæ ten fragment drogi S7. Drogowcy informowali wtedy, ¿e firma IDS-BUD, mimo wielokrotnych wezwañ, nie zrealizowa³a prac objêtych kontraktem, a mobilizacja sprzêtu i kadry nie dawa³a nadziei na ukoñczenie prac. Nowy wykonawca bêdzie musia³ kontynuowaæ dzia³ania projektowe, uzyskaæ zamienne decyzje ZRID, wybudowaæ trasê, dokonaæ remontu starej trasy DK7 (o d³ugoœci 17-kilometrów) oraz uzyskaæ decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie oraz oddanie do u¿ytku nowej drogi. Wed³ug Dyrekcji nowa umowa zostanie podpisana w maju br. Inwestycja ma zostaæ zakoñczona w 30 miesiêcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowym wymaganiem inwestora jest dopuszczenie do ruchu trasy po ci¹gu g³ównym w terminie 13 miesiêcy od dnia podpisania umowy.

fot. AdobeStock

Droga ekspresowa S7 od wêz³a Lotnisko do obwodnicy Grójca jest podzielona na trzy etapy:
– od wêz³a Lotnisko do w. Lesznowola (6,6 km),
– od w. Lesznowola do w. Tarczyn Pó³noc (14,8 km),
– od w. Tarczyn Pó³noc do pocz¹tku obwodnicy Grójca (7,9 km).

Na pierwszym budowanym fragmencie zaawansowanie prac okreœlane jest na 33 proc. Termin umowy koñczy siê w paŸdzierniku 2022 roku. Prace na tym odcinku koñczy firma Polaqua, po tym jak GDDKiA zerwa³a umowê z wczeœniejszym wykonawc¹. Z kolei fragment od wêz³a Tarczyn Pó³noc do Grójca jest niemal ukoñczony. Zaawansowanie prac zosta³o przez Drogowców okreœlone na 88 proc. W grudniu 2020 roku, prze³o¿ony zosta³ ruch z dróg lokalnych na jezdniê trasy S7. Dziêki temu wykonawca mo¿e dokoñczyæ prace na drogach lokalnych. Oficjalnie prace maj¹ zakoñczyæ siê z koñcem marca. Ten termin mo¿e siê jednak wyd³u¿yæ.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients