Poland

Szeroko pojęta norma

Czy powinniœmy siê martwiæ, gdy jedziemy autobusem i mamy wra¿enie, ¿e wszyscy patrz¹ na nas, bo fatalnie siê ubraliœmy? Czy wœród personelu w polskich szpitalach psychiatrycznych mo¿na spotkaæ osoby, które nie powinny tam pracowaæ? Jak odró¿niæ urojenie od silnego przekonania? To tylko parê w¹tków z 15 wywiadów, które Ewa P¹gowska przeprowadzi³a z polskimi psychiatrami.

Wbrew temu, co mo¿e sugerowaæ tytu³, nie znajdziemy tu szczegó³ów rozmów z pacjentami na kozetce, tylko raczej przegl¹d aktualnych wyzwañ dla zdrowia psychicznego. Przyk³ady konkretnych historii s¹ tylko punktem wyjœcia do pokazania problemu. Tak jak historia religijnej kobiety, która przez halucynacje s³uchowe przesta³a jeœæ, bo g³osy, które s³ysza³a, przekonywa³y j¹, ¿e mo¿e po³kn¹æ Jezusa. Albo mê¿czyzny, który w obawie przed tym, ¿e ktoœ zajmie jego miejsce w kolejce, ba³ siê wyjœæ po zakupy do osiedlowego sklepu.

Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, mamy pewnoœæ, ¿e by³a pisana w czasie pandemii. Pojawiaj¹ siê tu bowiem podpowiedzi, jak u³atwiæ sobie funkcjonowanie w sytuacji, gdy musimy dopasowaæ siê do kolejnych ograniczeñ i tracimy wp³yw na rzeczywistoœæ dooko³a. Dane Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pokazuj¹, ¿e do lekarzy zg³asza siê coraz wiêcej osób, które odczuwaj¹ lêk (nie strach! o ró¿nicy miêdzy tymi pojêciami te¿ dowiadujemy siê z tej ksi¹...

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago