Poland

Szefowa Nike musiała odejść przez biznesy własnego syna

Ann Hebert, szefowa Nike na Amerykê Pó³nocn¹ musia³ odejœæ ze stanowiska po tym jak wysz³o na jaw, ¿e jej syn prowadzi biznes odsprzeda¿y butów i na dodatek pos³uguje siê jej kart¹ p³atnicz¹.

Informacjê ujawni³ magazyn Bloomberg Businessweek.

Ann Hebert by³a wiceprezesem Nike i dyrektorem generalnym spó³ki w Ameryce Pó³nocnej od czerwca 2020 roku, nadzoruj¹c sprzeda¿ i marketing w regionie. W Nike pracowa³a od 25 lat.

Syn u¿y³ karty kredytowej wystawionej na nazwisko Hebert, aby kupowaæ buty Nike, które odsprzedawa³ z zyskiem przez swoj¹ firmê. Koncern broni³ Hebert, podkreœlaj¹c, ¿e poinformowa³a ona o firmie syna West Coast Streetwear i jej dzia³alnoœci ju¿ w 2018 roku.

Bloomberg Businessweek napisa³, ¿e 19-letni Joe Hebert u¿ywa³ botów by obchodziæ systemy stron internetowych, blokuj¹ce nadmierne zakupy popularnych i limitowanych serii obuwia sportowego. W jednym przypadku kupi³ buty za 132 tys., dolarów, które odsprzeda³, zarabiaj¹c 20 tys. dolarów. Joe Hebert powiedzia³ Bloomberg Businessweek, ¿e matka nigdy nie przekazywa³a mu poufnych informacji z Nike, a on zajmowa³ siê odsprzeda¿¹ butów sportowych ró¿nych marek, nie tylko Nike.

West Coast Streetwear to jedna z wielu firm dzia³aj¹cych na ¿e rynku odsprzeda¿y limitowanych serii obuwia sportowego. Wed³ug firmy analitycznej Cowen jest on wart tylko w Ameryce Pó³nocnej 2 mld dolarów rocznie.

Ann Hebert postanowi³a zrezygnowaæ ze stanowiska, kiedy okaza³o siê, ¿e jej syn, oraz inni sprzedawcy korzystali z aplikacji SNKRS, stworzonej dla Nike do sprzeda¿y butów. Hebert zdecydowa³a na sprzeda¿ poprzez aplikacje kilku limitowanych serii butów Nike, mimo, i¿ pierwotnie ¿adne tego typu buty mia³ nie byæ sprzedawane za poœrednictwem aplikacji.

Football news:

Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism