Poland

Szefowa gangu kiboli Cracovii usłyszała zarzuty

Magdalena K.

materia³y policji

Magdalena K., by³a szefowa kiboli Cracovii, us³ysza³a w œrodê zarzuty. Prokurator Ma³opolskiego Wydzia³u Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzuca kobiecie m.in. kierowanie grup¹ przestêpcz¹.

20 listopada Magdalena K. zosta³a przekazana polskim organom œcigania. Kobieta w marcu zosta³a zatrzymana na S³owacji. Wczeœniej wydano za ni¹ europejski nakaz aresztowania.

Prokuratura zarzuca Magdalenie K. kierowanie zorganizowan¹ grup¹ przestêpcz¹, przemyt i handel narkotykami, utrudnianie postêpowania karnego w innym œledztwie, sk³adanie fa³szywych zeznañ i nak³aniania do takiego czynu innych osób.

Grozi za to kara do 15 lat pozbawienia wolnoœci. 

Jak informuje Prokuratura Krajowa, Magdalena K. kierowa³a grup¹ z³o¿ona z cz³onków bojówek pseudokibiców. Grupa, w której sk³ad wchodzi³o kilkadziesi¹t osób, zajmowa³a siê nielegalnym obrotem œrodkami odurzaj¹cymi. Dochodzi³o równie¿ do ataków z u¿yciem m.in. no¿y i maczet.

W ramach prowadzonego œledztwa ustalono, ¿e grupa sprowadzi³a z Hiszpanii marihuanê w iloœci nie mniejszej ni¿ 5500 kg o szacowanej wartoœci czarnorynkowej 88 mln z³otych, oraz kokainê z Holandii w iloœci 120 kg o czarnorynkowej wartoœci ok. 4,3 mln Euro.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club