Poland

Szef zwolni z obowiązku noszenia maseczki w biurze

Maseczka w biurze

Maseczka w biurze

AdobeStock

Zwolnienie z obowi¹zku noszenia maseczki w biurze czy open space nale¿y teraz do pracodawcy.

Niewielki pokój w urzêdzie czy ma³ej firmie z trzema pracownikami czy wielki open space w biurowcu – nie ma ju¿ znaczenia. Jeœli pracownik nie jest w nim sam i pracuje choæby z jedn¹ osob¹, musi zas³oniæ usta i nos – czyli nosiæ maseczkê lub przy³bicê w czasie pracy. Tak zdecydowa³ premier w rozporz¹dzeniu z 28 listopada br. I wybuch³a afera. Pracownicy biurowców i firm podnieœli alarm: nie pracujemy z klientami zewnêtrznymi, spotykamy siê ca³y czas w sta³ym gronie, wiêc po co nam maseczki?

Problem rozwi¹zano. Od 2 grudnia, za spraw¹ ekspresowej noweli rozporz¹dzenia, wprowadzono zmianê: pracodawca mo¿e zwolniæ z obowi¹zku noszenia maseczki. – Bierze jednak na siebie odpowiedzialnoœæ za to, co siê stanie – mówi¹ prawnicy. Temat nie przestaje byæ gor¹cy.

Poprawki na szybko

Do 28 listopada, czyli wydania rozporz¹dzenia premiera, do noszenia maseczki czy przy³bicy zobligowani byli ci pracownicy, którzy bezpoœrednio obs³ugiwali klientów lub interesantów. Pozostali nie musieli ich nosiæ w pracy.

Tymczasem 28 listopada wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie premiera z nakazem zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa wiêcej ni¿ jedna osoba. Wed³ug prawników oznacza³o to wprost, ¿e maseczki w pracy musz¹ nosiæ wszyscy.

Szybko zakwestionowano pomys³ rz¹dz¹cych. Pracownice w kuchni, które przygotowywa³y posi³ki na wynos i nie opuszcza³y pomieszczenia, musia³y pracowaæ w maseczkach tak jak prawnicy w kancelariach, w których dziel¹ pokoje z s¹siadami. To samo w urzêdach, które pracuj¹ g³ównie zdalnie, na dy¿urach. – To absurd – podnosili wszyscy. Na reakcjê w³adzy, na szczêœcie, nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.

W œrodê wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 1 grudnia ws. ustanowienia ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132). Zmieni³o ono obowi¹zuj¹cy od 28 listopada nakaz zakrywania ust i nosa w zak³adach pracy, je¿eli w pomieszczeniu przebywa wiêcej ni¿ jedna osoba. Niezale¿nie, czy jest to ma³y pokój, open space czy hala fabryczna.

Rz¹d zdecydowa³ siê na zmianê, bo pracodawcy zg³aszali trudnoœci w egzekwowaniu nakazu: pracownik mo¿e odmówiæ zakrywania nosa i ust, powo³uj¹c siê na swój stan zdrowia i potwierdziæ to jedynie oœwiadczeniem. Tymczasem od niedawna obowi¹zuje nowy przepis 116 §1a w kodeksie wykroczeñ, który przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeñ lub obowi¹zków z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi. Pracodawcy obawiali siê, ¿e jeœli nie wyegzekwuj¹ obowi¹zku noszenia maseczek, nara¿¹ siê na karê grzywny. Zmiana wesz³a w ¿ycie (po cichu) 2 grudnia.

Dobry pomys³

Co o zmianie myœl¹ prawnicy? – To bardzo dobre rozwi¹zanie. S¹ ró¿ne zak³ady pracy, które maj¹ ró¿ne mo¿liwoœci lokalowe – mówi Jaros³aw Jerszyñski z Kancelarii Doktór Jerszyñski i Pietras. – W wielu przypadkach wprowadzenie surowych zasad sanitarnych jedynie utrudni³o ¿ycie pracownikom – uwa¿a prawnik.

Zastrzega on jednak, ¿e po zmianie ryzyko decyzji zwalniaj¹cej pracowników z noszenia maseczek ponosi pracodawca.

Adwokat Konstancja Gierba z Kancelarii RKW Legal nie ma w¹tpliwoœci, ¿e poprawka by³a potrzebna. – Poprzednie przepisy mo¿e i zda³yby egzamin, gdyby ich autorzy przewidzieli w nich przerwê na posi³ek czy rezygnacjê z maseczek w biurach i innych zak³adach pracy, gdzie respektowana jest odleg³oœæ 1,5 m.

Football news:

Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games
Lineker after the Liverpool - Manchester United match: Both teams went on the attack. What an exciting fight for the title
Liverpool have made only 10 shots on target out of 62 in the last 4 rounds of the Premier League
Raymond Domenech: I wanted to be president of France when I was five
Vidal scored for Inter for the first time in Serie A - against Juve
Klopp after Manchester United: The worst thing that can happen in football: you play against a top team, and they all defend
Show about 0:0 with Liverpool: A point is better than nothing. Everyone in the locker room is a little upset. We felt that we could win