Poland

Szef Teatru Polskiego Radia: U mnie bez wulgaryzmów

Fotorzepa, Robert Gardziñski

S¹ takie daty i rocznice, których nam pomin¹æ nie wolno: Katyñ, stan wojenny, ale i rocznica œmierci Baczyñskiego, Jamesa Joyce'a czy Stanis³awa Lema. W Teatrze Polskiego Radia pamiêtamy o tym, co najwa¿niejsze, pomagamy ludziom pewne rzeczy zrozumieæ. Pod warunkiem, ¿e mamy dobre teksty. A mamy - mówi Janusz Kuku³a, dyrektor i g³ówny re¿yser Teatru Polskiego Radia.

Plus Minus: Od kilku lat bywam na festiwalu Dwa Teatry. I trafiam na pere³ki teatru radiowego. „Wielk¹ improwizacjê" Wojciecha Tomczyka re¿yserowa³ Janusz Zaorski, wspaniale zagrali Piotr Fronczewski, Andrzej Mastalerz, a Jerzy Radziwi³owicz chwilami mówi³ jak jeden z bohaterów sztuki Gustaw Holoubek. Œwietnie opowiedziano mi temat, genezê „Dziadów" Kazimierza Dejmka, spektaklu, który doprowadzi³ do Marca '68. Teatr radiowy jest jednak s³abo zauwa¿any. Dlaczego?

My tego tak nie odbieramy. Mamy ci¹g³y kontakt ze s³uchaczami. Pisz¹ do nas w naszych mediach spo³ecznoœciowych. To najwierniejsi z wiernych. My jesteœmy dla nich jak powietrze.

Wasza produkcja pora¿a masowoœci¹.

Nagrywamy 150 utworów rocznie. Mamy dwie premiery tygodniowo. W sobotê i niedzielê o sta³ej porze w radiowej Jedynce. Realizujemy równie¿ s³uchowiska dla Dwójki i Trójki, w tym roku do³¹cz¹ jeszcze Czwórka i Radio Kierowców. To nie iloœæ decyduje, ale jakoœæ.

Pandemia ...

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago