Poland

Szef RE rozmawiał z Putinem o uwolnieniu Nawalnego

Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Charles Michel przeprowadzi³ rozmowê telefoniczn¹ z prezydentem Rosji W³adimirem Putinem, podczas której zaapelowa³ o uwolnienie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Charles Michel podczas rozmowy telefonicznej poinformowa³ prezydenta Rosji W³adimira Putina, ¿e pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej s¹ g³êboko zaniepokojone spraw¹ Nawalnego. Wezwa³ tak¿e do „pe³nego i bezwarunkowego poszanowania praw” opozycjonisty.

Michel mia³ tak¿e przekazaæ Putinowi, ¿e UE apeluje do Rosji o szybkie uwolnienie Nawalnego oraz jak najszybsze kontynuowanie œledztwa w sprawie zamachu na jego ¿ycie.

Szef RE poinformowa³ te¿ prezydenta Rosji o tym, ¿e podczas marcowego szczytu UE odbêdzie siê prawdopodobnie debata na temat stosunków UE-Rosja. - Powtórzy³em, ¿e UE jest w tej sprawie zjednoczona. Potêpiamy zatrzymanie Aleksieja Nawalnego - podkreœli³ Michel. - Rosja musi pilnie przeprowadziæ pe³ne i przejrzyste œledztwo w sprawie zamachu na niego - doda³.

17 stycznia Aleksiej Nawalny, który wraca³ z Niemiec, gdzie by³ leczony po zamachu na swoje ¿ycie, wróci³ do Rosji. Samolot z opozycjonist¹ i jego ¿on¹ na pok³adzie mia³ wyl¹dowaæ na lotnisku Wnukowo, w ostatniej chwili maszyna zosta³a jednak skierowana na Szeremietiewo. Wczeœniej na Wnukowie policja zatrzyma³a pewn¹ liczbê zwolenników opozycjonisty, w tym jego blisk¹ wspó³pracowniczkê Lubow Sobol.

W czasie kontroli paszportowej Nawalny zosta³ zatrzymany. Federalna S³u¿ba Wiêzienna Rosji (FSIN) oœwiadczy³a, ¿e zatrzymanie ma zwi¹zek z tym, ¿e w 2020 r. Nawalny nie stawia³ siê w placówce FSIN, choæ mia³ to robiæ dwa razy w miesi¹cu.

S¹d skaza³ opozycjonistê na 30 dni aresztu, nastêpna rozprawa odbêdzie siê 29 stycznia.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned