Poland

Szef polskiego MSZ: Trump jest demokratą

Donald Trump jest demokrat¹?

Ale¿ oczywiœcie! A w jaki niby sposób wygra³ wybory prezydenckie 2016 roku i jak ubiega³ siê o reelekcjê? 

Podwa¿a³ wynik tych drugich wyborów, co zdaniem wielu doprowadzi³o do okupacji Kapitolu 7 stycznia, œmierci piêciu osób...

To ju¿ jest kwestia sposobu przeprowadzenia wyborów w dobie pandemii, u¿ycia nowych technik g³osowania, przy radykalnym spadku wzajemnego zaufania wobec g³êbokich podzia³ów spo³ecznych. To doprowadzi³o do eksplozji, poprzedzonej jednak zamieszkami spo³ecznymi w lecie zesz³ego roku. Do tego nale¿y pamiêtaæ o zmianie obyczajów politycznych, która zaczê³a siê przed Trumpem. Tradycyjnie w noc wyborcz¹ ubiegaj¹cy siê o prezydenturê przegrany gratulowa³ zwyciêzcy, a zwyciêzca podkreœla³, jakim zaszczytem by³o konkurowanie z nim. W 2000 roku, mimo w¹tpliwoœci odnoœnie g³osowania na Florydzie, Al Gore dochowa³ tej tradycji i pogratulowa³ zwyciêstwa George’owi W. Bushowi. Ale kiedy wybory wygra³ Trump, Hillary Clinton nawet nie pokaza³a siê w swoim sztabie wyborczym. Od tego czasu ta psychologiczna zapaœæ tylko siê pog³êbia.

Teraz przekroczyliœmy jednak czerwon¹ liniê. Tak uwa¿a Izba Reprezentantów, która przeg³osowa³a rozpoczêciu procesu impeachmentu przeciw Trumpowi, mówi siê, ¿e w Senacie wielu Republikanów mo¿e zwróciæ siê przeciw niemu…

Jest retoryka, ale s¹ te¿ mechanizmy funkcjonowania pañstwa. Gdy mieszka³em w Stanach, by³em œwiadkiem staræ na tle rasowym, wiedzia³em, jak s¹ brutalne. Ale te¿ trzeba mieæ œwiadomoœæ, jak g³êboko zakorzeniona jest tam demokracja. Ju¿ Andrew Jackson w latach trzydziestych XIX wieku wprowadzi³ powszechne prawo wyborcze dla mê¿czyzn (z pominiêciem niewolników), regu³y demokratyczne sta³y siê czêœci¹ to¿samoœci Amerykanów. A jednoczeœnie instytucje demokratycznego pañstwa bardzo dobrze funkcjonuj¹. To tworzy niezwykle silny fundament ustrojowy. Objêcie impeachmentem pierwszego prezydenta, który nie bêdzie ju¿ na urzêdzie, nie jest wiêc odpowiedzi¹ na zagro¿enie dla demokracji ale raczej, jak twierdz¹ Republikanie, wyrazem politycznej zemsty, albo, jak utrzymuj¹ Demokraci, katharsis potrzebn¹ dla zasypywania wspomnianych  podzia³ów spo³ecznych.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7