Poland

Szef MSWiA ws. ataków na kościoły: Nie ma przyzwolenia

Mariusz Kamiñski, szef MSWiA

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

"Niektórym demonstracjom towarzysz¹ oburzaj¹ce dzia³ania wymierzone w miejsca kultu religijnego, polegaj¹ce na wtargniêciach do koœcio³ów podczas odprawianych nabo¿eñstw, profanacji symboli religijnych, niszczeniu elewacji œwi¹tyñ czy obra¿aniu duchownych i uczestników mszy œwiêtych" - pisze na stronie MSWiA minister Mariusz Kamiñski.

"W ostatnich dniach w wielu polskich miastach organizowane s¹ uliczne protesty" - pisze Kamiñski odnosz¹c siê do protestów do jakich dochodzi w Polsce w zwi¹zku z wyrokiem TK ws. niezgodnoœci z konstytucj¹ aborcji dla której przes³ank¹ jest wykrycie wady p³odu. Protesty rozpoczê³y siê w czwartek, w niedziele czêœæ ich uczestników zak³óca³o trwaj¹ce w koœcio³ach msze. 

"Tylko w miniony weekend w zwi¹zku z organizowanymi demonstracjami Policja zabezpiecza³a 386 koœcio³ów. Odnotowano 22 wtargniêcia na msze i 79 uszkodzeñ elewacji" - czytamy w oœwiadczeniu szefa MSWiA.

"Na takie dzia³ania nie ma spo³ecznego przyzwolenia, nie by³o i nigdy nie bêdzie zgody pañstwa. Wszystkie takie zdarzenia s¹ dokumentowane przez funkcjonariuszy Policji, a sprawcy tych aktów nie pozostaj¹ bezkarni. Tylko w zwi¹zku ze wspomnianymi wy¿ej wydarzeniami zatrzymano 76 osób. W 101 przypadkach Policja wraz z Prokuratur¹ prowadz¹ stosowne postêpowania" - wylicza Kamiñski. 

"Wobec zapowiadanych przez liderów i organizatorów protestów kolejnych prób podobnych aktów agresji i profanacji, podlegaj¹ca mi Policja bêdzie podejmowa³a zdecydowane dzia³ania. Celem Policji zawsze by³o i pozostaje zapewnienie porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa wszystkim obywatelom" - zapowiada szef MSWiA.

Kamiñski pisze te¿, ¿e w Polsce "ka¿dy musi respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy bez wzglêdu na swoje pogl¹dy i przekonania". "Jeœli ktoœ ³amie prawo musi siê liczyæ ze stanowcz¹ reakcj¹ pañstwa. Agresywne i wulgarne zachowanie uczestników demonstracji, dewastowanie koœcio³ów, profanacje miejsc kultu religijnego oraz pomników i tablic, upamiêtniaj¹cych wybitne osoby lub wa¿ne wydarzenia w przestrzeni publicznej, spotkaj¹ siê ze zdecydowan¹ reakcj¹ funkcjonariuszy Policji" - zapowiada szef MSWiA.

We wtorek cz³onków PiS do obrony Koœcio³a wezwa³ prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski.

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before