Poland

Szczucie sercem

Maciej Gdula: „Jedna z najbardziej natarczywych i obrzydliwych kampanii spo³ecznych w historii. Udostêpnianie dla niej przestrzeni przez jakikolwiek publiczny podmiot, taki jak np. MPK w Krakowie, nie powinno mieæ miejsca. To ekstremistyczna akcja wymierzona w prawa kobiet i nakierowana na umocnienie obecnego stanu prawnego. Musimy o to walczyæ, nie ulegaj¹c szanta¿owi »wolnoœci s³owa« czy »otwartoœci« publicznej debaty".

Pose³ Maciej Gdula atakuj¹cy kampaniê spo³eczn¹ promuj¹c¹ hospicja perinatalne z ³atwoœci¹ znalaz³by wspólny jêzyk z osobami, które dwa lata temu wymusi³y na poznañskim Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym usuniêcie z tramwajów têczowych flag, które wisia³y tam w ramach zamówionej (i op³aconej) przez organizacjê LGBT Grupa Stonewall kampanii spo³ecznej promuj¹cej Marsz Równoœci. Zanim poznañscy decydenci zdecydowali siê w trybie natychmiastowym wypowiedzieæ umowê, bo nie wszystkim siê flagi spodoba³y, znalaz³ siê nawet „bohaterski" motorniczy, który odmówi³ prowadzenia takiego tramwaju.

Argumenty, jakie wtedy pada³y, by³y bardzo podobne do tych, których dzisiaj u¿ywa pose³ Gdula. „Œrodowiska LGBT nieinwazyjnie, krok po kroku, przemycaj¹ kolejne kontrowersje na takich wydarzeniach przy kolejnych wydarzeniach, tak ¿e tego nie zauwa¿amy" – ostrzega³ anonimowy autor artyku³u na stronie poznañskiego oœrodka TVP, pochylaj¹c siê z trosk¹ nad c...

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies