Poland

Szczęśliwe zakończenie gospodarczego dramatu

Fotorzepa, Robert Gardziñski Robert Gardziñski

Spadek aktywnoœci ekonomicznej w Polsce by³ w IV kwartale mimo drugiej fali Covid-19 o ponad po³owê p³ytszy ni¿ w II.

Ju¿ w paŸdzierniku, gdy rz¹d zacz¹³ przywracaæ niektóre z antyepidemicznych restrykcji, ekonomiœci powszechnie oceniali, ¿e nie doprowadz¹ one do takiego za³amania aktywnoœci w gospodarce jak wiosn¹. Ostatnio szacowali œrednio, ¿e spadek PKB w IV kwartale wyniesie ok. 4 proc. rok do roku, w porównaniu z 8,4 proc. w II kwartale. Ostatnie dane sugeruj¹, ¿e nawet te szacunki by³y zbyt ostro¿ne.

Jak poda³ w pi¹tek GUS, sprzeda¿ detaliczna w ujêciu realnym, czyli w cenach sta³ych, zmala³a w grudniu o 0,8 proc. rok do roku, po zni¿ce o 5,3 proc. w listopadzie i 2,3 proc. w paŸdzierniku.

– Mniejszemu spadkowi sprzeda¿y w grudniu sprzyja³o zniesienie czêœci obostrzeñ w handlu detalicznym, a tak¿e wiêksza liczba dni handlowych – przypomina Andrzej Kamiñski, ekonomista z Banku Millennium. Z drugiej strony zalecenia rz¹du, aby œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdzaæ w ma³ym gronie, pozwala³y oczekiwaæ silniejszego za³amania wydatków.

Jeszcze wiêksz¹ niespodziank¹ okaza³ siê pierwszy od marca wzrost produkcji budowlano-monta¿owej. W grudniu by³a ona o 3,4 proc. wy¿sza ni¿ rok wczeœniej, podczas gdy w listopadzie spad³a o 4,9 proc. rok do roku. Tê poprawê koniunktury w budownictwie tylko czêœciowo t³umaczy korzystna w grudniu pogoda.

Najbardziej, o 12 proc. rok do roku, wzros³a w grudniu produkcja firm zajmuj¹cych siê robotami budowlanymi specjalistycznymi, które obejmuj¹ m.in. przygotowanie gruntów pod budowê. – Mo¿e to zapowiadaæ przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych w kolejnych kwarta³ach – zauwa¿y³ Dawid Pachucki, ekonomista z ING BSK.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December