Poland

Szczepionkowy rozłam w Unii Europejskiej

W ci¹gu tygodnia chiñski preparat ma otrzymaæ 275 tys. osób. Na zdjêciu: kolejka oczekuj¹cych na szczepienie chiñsk¹ szczepionk¹ w Budapeszcie

AFP

Wêgry i Czechy na w³asn¹ rêkê œci¹gaj¹ chiñskie i rosyjskie szczepionki. Dla nich ka¿dy dzieñ zw³oki to setki zmar³ych.

Niedziela wieczór, jeden ze szpitali Budapesztu. Kamera starannie naje¿d¿a na ma³e bia³e pude³ko, widz ma czas, aby zobaczyæ, ¿e widniej¹ na nim chiñskie znaki. To szczepionka koncernu Sinopharma. Chwilê potem pielêgniarka wyjmuje z opakowania flakonik, przytwierdza ig³ê i wbija j¹ w lewe ramiê wêgierskiego premiera.

– Jestem zaszczepiony! – og³osi³ parê godzin póŸniej na Facebooku 57-letni Viktor Orbán.

Wêgry s¹ pierwszym krajem Unii, który wy³ama³ siê z koordynowanego przez Brukselê programu zakupu szczepionek i na w³asn¹ rêkê sprowadzi³ preparaty zabezpieczaj¹ce przed Covid-19. Od œrody poza preparatami Pfizera, Moderny i Astra Zeneca Wêgrzy otrzymuj¹ wiêc te Sinopharmy. A wkrótce do³¹czy do nich rosyjski Sputnik V.

– Moglibyœmy czekaæ na to czy tamto, ale ka¿dego dnia umieraj¹ setki Wêgrów. Dlatego czekaæ nie bêdziemy – t³umaczy Orbán.

W ci¹gu tygodnia chiñski preparat ma otrzymaæ 275 tys. osób. Dziêki temu z 19 proc. zabezpieczonej ludnoœci Wêgry wybij¹ siê na pierwsze miejsce wœród krajów UE pod wzglêdem liczby szczepieñ, wyraŸnie przed Dani¹ (13 proc.) czy Niemcami (5 proc.).

Samo wprowadzenie chiñskich i rosyjskich preparatów nie jest z³amaniem unijnego prawa: mo¿na to zrobiæ czasowo nawet bez zgody Europejskiej Agencji Leków (EMA) w wyj¹tkowych sytuacjach, jak pandemia. Ale jest te¿ aspekt komercyjny i polityczny. Rok temu kraje Unii zgodzi³y siê oddaæ Brukseli kompetencje do negocjowania z koncernami farmaceutycznymi, aby uzyskaæ lepsze warunki dostaw.

Te nadzieje co prawda siê nie spe³ni³y, jednak zerwanie przez Orbána umowy oznacza bunt wobec unijnych w³adz, na jaki w swojej d³ugiej karierze politycznej jeszcze siê on nie odwa¿y³. Tym bardziej ¿e kraj zu¿y³ tylko 73 proc. przekazanych mu przez Uniê szczepionek, a wiêc w¹skim gard³em przestaje byæ Ÿle wynegocjowane przez Komisjê Europejsk¹ porozumienie (Dania i Szwecja, nie ³ami¹c unijnych zobowi¹zañ, chc¹ do koñca czerwca zaszczepiæ ca³¹ doros³¹ ludnoœæ). Szefowa KE Ursula von der Leyen zwraca zreszt¹ uwagê, ¿e Rosja przekazuje za granicê Sputnik V, aby umocniæ swoje wp³ywy, ale jednoczeœnie pozostaje daleko w tyle ze szczepieniem w³asnej ludnoœci.

Mimo to œladami Wêgrów id¹ Czesi. Po konsultacji z premierem Andrejem Babišem prezydent Miloš Zeman napisa³ list do W³adimira Putina z proœb¹ o dostarczenie rosyjskich szczepionek. Maj¹ siê pojawiæ na We³taw¹ ju¿ za kilka dni. Praga zamierza te¿ sprowadziæ preparaty Sinopharmy. O ile jednak presti¿owy brytyjski periodyk medyczny „Lancet" ustali³, ¿e skutecznoœæ rosyjskiego preparatu siêga 91,6 proc., o tyle o jego chiñskim odpowiedniku wiadomo o wiele mniej.

Sytuacja naszego po³udniowego s¹siada jest jednak dramatyczna. WskaŸnik zaka¿eñ, ok. 1,2 tys. na milion ludnoœci, jest w tej chwili najwy¿szy na œwiecie, dotychczasowa liczba zgonów siêga zaœ 20 tys. – proporcjonalnie do liczby mieszkañców dwukrotnie wiêcej ni¿ w Polsce. W pi¹tek parlament og³osi³ stan wyj¹tkowy przynajmniej do koñca marca. W szpitalach na oddzia³ach reanimacji brakuje ³ó¿ek do tego stopnia, ¿e rz¹d zwróci³ siê do Warszawy i Berlina z proœb¹ o przyjêcie chorych na Covid-19, którzy znajduj¹ siê w bardzo z³ym stanie.

Zanim prezydent Zeman napisa³ list do Putina, zwróci³ siê do krajów Unii o przekazanie dodatkowych szczepionek. Otrzyma³ jednak relatywnie skromne obietnice: 100 tys. dawek od Francji, 15 tys. od Niemiec.

Inicjatywa obu krajów nie tylko jest jednak wyrazem nieufnoœci do Brukseli, ale tak¿e komplikuje wspó³pracê w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wobec pacyfikacji protestów na Bia³orusi i osadzenia w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego polskim w³adzom nie przejdzie przez g³owê, by w walce z pandemi¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z Rosj¹. Sprawa nabra³a te¿ kolorów politycznych w samych Wêgrzech. Tu demokratyczna opozycja nawo³uje do bojkotu rosyjskich i chiñskich szczepionek, a zaufanie do produktu Sinopharmy deklaruje zaledwie 24 proc. mieszkañców kraju.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies