Poland

Szczepionkowa presja. Zgoda UE do poszukiwań na własną rękę

Szczepionki Pfizer/BioNTech

Szczepionki Pfizer/BioNTech

AFP

Pañstwa UE szukaj¹ szczepionek na w³asn¹ rêkê, ¿eby uzupe³niæ powolne dostawy. Unia nie krytykuje.

Korespondencja z Brukseli

Komisja Europejska nie przestaje uwa¿aæ unijnej polityki zakupów szczepionek przeciw Covid-19 za sukces, ale jednoczeœnie daje zielone œwiat³o tym, którzy chc¹ szukaæ dodatkowego bezpieczeñstwa na w³asn¹ rêkê.

– Jesteœmy przekonani, ¿e do koñca lata dostawy w ramach zakupów unijnych wystarcz¹ do zaszczepienia 70 proc. mieszkañców UE – powiedzia³ rzecznik KE Stefan De Keersmaecker. I przypomnia³: pañstwa zdecydowa³y siê dobrowolnie na udzia³ w unijnym mechanizmie zakupów i nie mog¹ na boku zawieraæ umów z tymi firmami, z którymi kontrakty podpisa³a Unia (np. z Pfizer/BioNTech, Modern¹, AstraZeneca czy Johnson and Johnson). Ale mog¹, jak robi¹ to ju¿ Wêgry, Czechy czy S³owacja, negocjowaæ i kupowaæ szczepionki z zewn¹trz, czyli przede wszystkim z Rosji i Chin. Dyrektor w³oskiej Agencji Leków Nicola Magrini podkreœla, ¿e wed³ug niego rosyjska szczepionka Sputnik V jest „znakomita", ale do jej aprobaty potrzebna jest decyzja polityczna.

Pañstwa mog¹ te¿ wspó³pracowaæ z krajami trzecimi w zakresie zwiêkszania mocy produkcyjnych, co zamierzaj¹ robiæ Dania i Austria we wspó³pracy z Izraelem.

Dostawy na teraz

Presja ze strony pañstw UE ma sens. UE ju¿ pracuje z firmami farmaceutycznymi nad rozbudow¹ mocy produkcyjnych w razie pojawienia siê kolejnych odmian wirusa, na które nie dzia³a³yby obecne szczepionki. W tym wypadku obowi¹zywa³aby te¿ zdecydowanie przyspieszona procedura autoryzacji przez Europejsk¹ Agencjê Leków (EMA). KE namawia te¿ koncerny do wspó³pracy z konkurentami, np. Sanofi ma produkowaæ szczepionkê AstraZeneca, a Bayer – Pfizer/BioNTech.

Organizacje pozarz¹dowe apeluj¹ o uwalnianie patentów. Krytycy wskazuj¹, ¿e nie rozwi¹¿e to jednak problemu z dostawami na teraz.

– Patent nie jest problemem, przecie¿ AstraZeneca i tak sprzedaje po kosztach – mówi „Rzeczpospolitej" Daniel Gros, ekspert think tanku CEPS. Wed³ug niego w polityce zakupów szczepionek zosta³y pope³nione b³êdy kilka miesiêcy temu, a cudownego rozwi¹zania nie ma. – Nie da siê wiêcej zrobiæ ni¿ ponaglaj¹ce telefony z Komisji do producentów. Z drugiej strony pañstwa cz³onkowskie te¿ podejmuj¹ maksymalny wysi³ek, ¿eby zwiêkszaæ produkcjê w ulokowanych na ich terenie fabrykach – uwa¿a ekspert.

Kwestia ceny?

Wszystkie pañstwa UE maj¹ dostêp do zamówionych szczepionek na równych zasadach. Ale Dania wyda³a ju¿ proporcjonalnie 1,5 raza wiêcej dawek ni¿ np. Czechy i Wêgry, narzekaj¹ce na unijny program zakupowy i zamawiaj¹ce szczepionki z Rosji czy z Chin, w sytuacji kiedy powinny jeszcze dysponowaæ du¿ymi zapasami unijnymi.

Te dodatkowe dostawy mo¿na wiêc postrzegaæ jako manifest polityczny, szczególnie w przypadku eurosceptycznego premiera Wêgier. Mog¹ te¿ byæ dowodem na to, ¿e kraje te rezygnowa³y z czêœci dostaw drogich szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderny, czekaj¹c na tañsze AstraZeneca i Johnson and Johnson. A Dania, podobnie jak kilka innych pañstw UE, kupi³a je od nich i mo¿e szczepiæ szybciej.

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law