Poland

Szczepionka zatrzymuje transmisję? Niedzielski: Nie ma dowodów

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyzna³, ¿e nie ma naukowych dowodów, ¿e szczepionka przeciw COVID-19 zatrzymuje transmisjê koronawirusa SARS-CoV-2.

Czy po zaszczepieniu przeciw COVID-19 dana osoba nie mo¿e ju¿ transmitowaæ koronawirusa SARS-CoV-2? Producenci szczepionek tego nie potwierdzaj¹. W Radiu Zet ministrowi zdrowia przedstawiono pytanie s³uchacza, który pyta³ o sprawê i docieka³, czy Adam Niedzielski nie uwa¿a, ¿e kampania "zaszczep siê dla innych" wprowadza w b³¹d i stwarza wra¿enie, ¿e po zaszczepieniu jest siê bezpiecznym dla otoczenia.

- Przyjemnoœci¹ jest odnoszenie siê do takich pytañ. Ktoœ zada³ sobie trud przeczytania i rzeczywiœcie jakby zweryfikowania informacji. Jest dok³adnie tak, jak (brzmi - red.) hipoteza w pytaniu postawiona - odpar³ minister.

Czytaj tak¿e: Minister zdrowia: Jestem przeciwnikiem otwarcia hoteli

- Nie ma naukowych dowodów na to, ¿e ograniczona jest transmisja. I to jest tak naprawdê jeden z g³ównych argumentów za tym, ¿eby nawet po zaszczepieniu nosiæ maseczkê, bo mo¿e byæ taka sytuacja, to dotyczy chocia¿by tych œluzówek, które mamy w ustach, gdzie ten wirus mo¿e byæ obecny; my mo¿emy byæ niechoruj¹cy ale mo¿emy poprzez w³aœnie aerozol czy ten w³aœnie podstawowy mechanizm zaka¿ania inne osoby zakaziæ - oœwiadczy³ Adam Niedzielski.

Minister zdrowia nie odniós³ siê do pytania, czy rz¹dowa kampania informacyjna w sprawie szczepieñ przeciw COVID-19 nie wprowadza w b³¹d.

Oficjalny spot promuj¹cy szczepienia zawiera dialog dwóch mê¿czyzn:
- Troskê o najbli¿szych wynios³em z domu, dlatego zaszczepiê siê przeciw COVID-19. Dla ojca.
- A ja dla syna.
- Tak, to u nas rodzinne. A ty, dla kogo siê zaszczepisz?

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Z kolei na stronach rz¹dowych poœwiêconych szczepieniom przeciw COVID-19 czytamy: "Szczepi¹c siê, myœlisz równie¿ o innych – cz³onkach rodziny, przyjacio³ach i znajomych. Ale tak¿e nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dziêki Tobie zwiêkszy siê równie¿ ich bezpieczeñstwo. Nawet jeœli czujesz siê m³ody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz ³añcuch zaka¿eñ".

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances