Poland

Szczepionka z Polski możliwa

Krajowi producenci mogliby produkowaæ szczepionki przeciwko Covid-19. Nie zrobi¹ tego jednak bez finansowego wsparcia pañstwa – uwa¿aj¹ eksperci.

Czy Polska poprze inicjatywê zawieszenia patentów na szczepionki przeciw Covid-19, jaka ma byæ przeg³osowana 10 marca podczas Rady Porozumienia TRIPS na Forum Œwiatowej Organizacji Handlu? Jeœli tak, mo¿na by produkowaæ je w kraju, co zwiêkszy szanse na zapowiadane przez rz¹d wyszczepienie do wakacji 60–70 proc. spo³eczeñstwa.

O koniecznoœci zainwestowanie w budowê fabryk lub linii produkcyjnych szczepionki w Polsce mówi³ przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki, a gotowoœæ do uczestniczenia w produkcji zadeklarowa³a m.in. Polfa Tarchomin.

– Produkcja szczepionek nie jest zajêciem banalnym. Fabryki musz¹ funkcjonowaæ w standardzie dobrej praktyki wytwarzania (Good Manufacturing Practice), mieæ know-how i odpowiedni¹ za³ogê, a produkcja na licencji wi¹¿e siê z przep³ywem tego know-how miêdzy firm¹, której w³asnoœci¹ jest szczepionka, a producentem – mówi prof. Marcin Czech, by³y wiceminister zdrowia ds. polityki lekowej. – Polska kadra jest w stanie sprostaæ temu zadaniu. Pytanie, czy sprostaj¹ mu zak³ady produkcyjne i kto mia³by zap³aciæ za ewentualne inwestycje. Wracamy do kwestii refundacyjnego trybu rozwojowego, który od wielu lat jest na deskach kreœlarskich rz¹du, ale projektu ci¹gle nie widaæ – podkreœla prof. Czech.

– Uruchomienie fabryki, szczególnie najbardziej zaawansowanych szczepionek mRNA, jest nierealne bez wsparcia pañstwa – zgadza siê Krzysztof Kopeæ, prezes Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u Farmaceutycznego. Wed³ug niego rz¹d musia³by zakreœliæ plan czasowy wykorzystania produkcji i zapewniæ albo przynajmniej okreœliæ rynek zbytu dla szczepionek, a potem go wspieraæ.

Po s³owach premiera, ¿e budowa fabryki szczepionek mog³aby zostaæ sfinansowana ze œrodków Krajowego Planu Odbudowy, eksperci przychylaj¹ siê raczej do czêœci produkcji. – Jeœli zawarto by porozumienie miêdzynarodowy, potrzebny by³by szybki transfer technologii, umo¿liwiaj¹cy uruchomienie jakiegoœ etapu produkcji, co trwa zwykle do szeœciu miesiêcy. Oczywiœcie, zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Rekordzist¹ jest Moderna, w przypadku której transfer technologii udaje siê nawet w miesi¹c – mówi Jerzy Przystajko, farmaceuta, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia w Partii Razem.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored